Informacje szczegółowe dla nowoprzyjętych

I.Wybór opiekuna dla studentów I roku MISMaP w roku akademickim  2018/19

Każdego ze studentów rozpoczynających studia w Kolegium MISMaP obejmuje opieką tutor (mentor) – profesor lub adiunkt zatrudniony na wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, na którym prowadzony jest kierunek podstawowy wybrany przez studenta w Kolegium MISMaP.

W zależności od wydziału, student ma obowiązek wyboru od początku studiów indywidualnego tutora korzystając z dostępnych list na stronie MISMaP.

Pełne listy opiekunów naukowych na kierunkach  http://mismap.uw.edu.pl/dla-studentow/studia-i-stopnia

Studenci powinni nawiązać kontakt z tutorem (najlepiej w czasie dni adaptacyjnych w końcu września, wcześniej ew. mailem jednak nie później niż  na początku października). W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z tutorem można skontaktować się z opiekunem/koordynatorem MISMaP na danym wydziale.

Wydział Biologii
koordynator: dr Monika Radlińska
tel.: (22) 55 41 419;  e-mail: m.radlinska@biol.uw.edu.pl
opiekun I roku: dr Anna M. Golisz
e-mail: golisz@ibb.waw..pl

Wydział Chemii
koordynator: dr Anna Konopka
tel.: (22) 55 26705; e-mail: a.konopka@cnbc.uw.edu.pl
opiekun I roku: dr Joanna Juchaniewicz-Dębińska
tel.: (22) 55 26 660; e-mail: juhaniewicz@chem.uw.edu.pl

Wydział Filozofii i Socjologii
koordynator: dr hab. Marcin Poręba, prof. UW
tel. (22) 55 20 221; e-mail: m.poreba@uw.edu.pl
opiekun I roku Filozofii: dr Bogdan Dziobkowski
tel.: (22) 55 20 188; e-mail: b.dziobkowski@uw.edu.pl
opiekun I roku Socjologii: dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
tel.: (22) 55 20 708; e-mail: ajasiew@is.uw.edu.pl

Wydział Fizyki
 koordynator: prof. dr hab. Andrzej Twardowski
tel.: (22) 55 32 732; e-mail: andrzej.twardowski@fuw.edu.pl
opiekun I roku: dr hab. Maciej Nieszporski
tel.: (22) 55 32 943; e-mail: maciejun@fuw.edu.pl

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
opiekunowie I roku:
dla kierunku geografia: mgr Tomasz Grabowski
tel.: (22) 55 20 673 lub (22) 55 21 518;e-mail: grabiec@uw.edu.pl
dla kierunku gospodarka przestrzenna: dr Marta Derek
tel.: (22) 55 20 626;e-mail: m.derek@uw.edu.pl

Wydział Geologii
koordynator: dr hab. Anna Wysocka, prof. UW,
tel.: (22) 55 40 445; e-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl
opiekun I roku: dr Małgorzata Kozłowska,
tel.: (22) 55 40 494; e-mail: mmkozlowska@uw.edu.pl

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
koordynator: dr hab. Filip Murlak,
tel.: (22) 55 44 458; e-mail: fmurlak@mimuw.edu.pl
opiekunowie I roku:
dla kierunku matematyka: dr hab. Marek Bodnar, prof. UW,
tel.: (22)55 44 567; e-mail: M.Bodnar@mimuw.edu.pl
dla kierunku informatyka: dr Janusz Jabłonowski,
tel.: (22) 55 44 569; e-mail: J.Jablonowski@mimuw.edu.pl

Wydział Psychologii|
koordynator (informacja będzie uzupełniona)
opiekun I roku: dr Zuzanna Toeplitz
tel.: (22) 55 49 815; e-mail: zuzanna.toeplitz@psych.uw.edu.pl


II. Kierunki i punkty ECTS

Kolegium MISMaP  prowadzi studia międzyobszarowe w obszarach nauk:

– ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, astronomia, chemia),
– przyrodniczych (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana),
– społecznych (psychologia, gospodarka przestrzenna, socjologia),
– humanistycznych (filozofia, kognitywistyka i bioetyka (tylko II stopień)

W ramach studiów międzyobszarowych student może wykorzystać dodatkowe, bezpłatne punkty ECTS określone ustawą 90ECTS na programie studiów oraz od 1.10.2013 roku z puli JM Rektora UW 150 ECTS co podnosi limity ECTS:
– na studiach I stopnia do: 180 + 90 +150= 420 ECTS
– na studiach II stopnia do: 120 + 90+150 = 360 ECTS,
– na studiach jednolitych magisterskich do: 300 + 90+150 = 540 ECTS.

Student zobowiązany jest do realizacji zajęć:
–  kierunku podstawowego w liczbie min. 30 ECTS/rok,
–  kierunków pozapodstawowych (zajęć kierunkowych, określonych przez minima programowe dla studentów K MISMaP, prowadzonych przez wydziały inne niż wydział prowadzący kierunek podstawowy) w liczbie min. 12 ECTS/rok,
–  międzyobszarowych (modułowych) w liczbie min. 4 ECTS/rok, z obszarów innych niż obszar kierunku podstawowego. Zajęcia modułowe stanowią zbiory zajęć przygotowanych specjalnie dla MISMaP i MISH oraz zajęcia prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych, z których student dokonuje wyboru, w konsultacji z opiekunem.  W szczególnych przypadkach (m.in. w przypadku niemożności ułożenia spójnego IPS) student może zwrócić się do dyrektora K MISMaP o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć modułowych. Lista i plan zajęć międzyobszarowych zostanie zamieszczony na naszej stronie.
– zajęć humanistycznych za min. 5 ECTS (wymóg ustawowy).

III. Układanie planu i zapisy na zajęcia

 1. Student wraz ze swoim tutorem ustala swój własny, w pełni indywidualny program studiów, złożony przede wszystkim z przedmiotów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP oraz przedmiotów dodatkowych z innych wydziałów Uniwersytetu. Indywidualny Program Studiów (IPS) studenta Kolegium MISMaP powinien zawierać przedmioty prowadzone przynajmniej na dwóch kierunkach studiów dostępnych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP (zajęcia w ramach  kierunków pozapodstawowych muszą być na innym wydziale niż kierunek podstawowy).
 2. Student układa Indywidualny Program Studiów  na dany semestr, uwzględniając wymagania określone w Zasadach Studiowania w Kolegium MISMaP, dostępnych na stronie http://mismap.uw.edu.pl/dla-studentow/zasadyregulaminyuchway/uchwaly-rady-mismap

Przed wyborem zajęć proszę zapoznać się z wymaganiami programowymi dla studentów MISMaP i zajęciami proponowanymi przez wydział na semestr zimowy (2018Z).
Studentów MISMaP nie obowiązuje realizacja zajęć dodatkowych (ogólnouniwersyteckich), a wymaganą semestralnie liczbę punktów (ECTS) można wypełnić zajęciami z kierunku podstawowego i pozapodstawowego.

 1. Studentów I roku obowiązuje :a)  zaliczenie szkolenia BHP na I roku studiów
  b) zaliczenie przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej na I roku
  Na w/w zajęcia studentów MISMaP  rejestruje sekretariat K MISMaP. Zajęcia będą prowadzone w czasie dni adaptacyjnych (koniec września). Szczegółowy harmonogram dni adaptacyjnych będzie podany na stronie K MISMaP.
  UWAGA: brak zaliczenia wymienionych zajęć skutkuje warunkowym   zaliczeniem roku  studiów.

  c) Obowiązkowe szkolenie biblioteczne online:
  http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=85
  Student, który przeszedł szkolenie z wynikiem pozytywnym, powinien wydrukować stronę z wynikiem testu i złożyć w Sekretariacie K MISMaP w czasie dni adaptacyjnych
 2. Zapisy na zajęcia  w semestrze zimowym (2018Z) roku akademickiego 2018/2019.

UWAGA:  przy zapisach i rezygnacji obowiązują terminy podane przez Wydziały.

 • Biotechnologia, Biologia, Ochrona Środowiska (Wydział Biologii) – wydziałowy USOSweb. Zapisy na zajęcia dla studentów I roku odbywają się we wrześniu poprzez system USOS. Sposoby i terminy rejestracji na zajęcia (kierunek podstawowy i pozapodstawowy) są szczegółowo opisane na stronie internetowej Wydziału Biologii. Zajęcia znajdujące się w ofercie programowej dla studentów I roku podzielone są ze względu na kierunek studiów (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska) oraz ze względu na typ zajęć: „obowiązkowe” oraz „do wyboru”. Należy zwrócić uwagę na przedmioty z grup do wyboru, które zgodnie z programem można zrealizować w okresie dwóch pierwszych lat studiów oraz na możliwość wyboru tych zajęć w określonym wymiarze godzinowym (zajęcia w dużej wersji „D” to 90h/sem, wersja mała „M” – 45h w semestrze).
 • Chemia (Wydział Chemii) – wydziałowy USOSweb. Zapisy na zajęcia dla studentów I roku dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, w tzw. II turze zapisów, bezpośrednio przez system USOS.
 • Fizyka (także studia w trybie indywidualnym), Astronomia (Wydział Fizyki) -wydziałowy USOSweb . Zapisy na zajęcia dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, bezpośrednio przez system USOS, na takich samych zasadach jak dla studentów Wydziału Fizyki.
 • Geografia, Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) – wydziałowy USOSweb. Zapisy na zajęcia dla kierunku podstawowego
  i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, w tzw. II turze zapisów bezpośrednio przez system USOS.
 • Geologia (Wydział Geologii) Studenci kierunku we wrześniu zgłaszają się do pełnomocnika ds. systemu USOS mgr Adama Stępnia (P012) w celu rejestracji i zapisu na zajęcia.
 • Matematyka, Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – Studenci z kierunkiem podstawowym matematyka i informatyka zapisują się  samodzielnie na zajęcia w systemie USOS (inaczej niż pozostali studenci I roku wydziału MIM) w czasie wrześniowej rejestracji na wydziale MIM. Studenci innych kierunków podstawowych również samodzielnie zapisują się  na zajęcia poprzez system USOS zgodnie z określonymi wcześniej zasadami rejestracji na zajęcia na wydziale MIM.
 • Psychologia (Wydział Psychologii) – Studenci, dla których psychologia jest kierunkiem podstawowym samodzielnie zapisują się na zajęcia obligatoryjne poprzez wydziałowy USOSWeb. (http://usosweb.psych.uw.edu.pl). Na zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne studenci zapisują się poprzez system rejestracji żetonowej – tzw. UL  (http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ ). Studenci innych kierunków podstawowych mogą rejestrować się na zajęcia obligatoryjne poprzez (http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/).
  Uwaga – Wydział Psychologii  prowadzi szkolenia z zasad rejestracji dla studentów I roku,  studenci K MISMaP również mogą w nim uczestniczyć-zalecane przez Wydział Psychologii. W chwili obecnej nie jest znany termin szkolenia  – informacja będzie podana na stronie Wydziału Psychologii.
 • Kognitywistyka, Socjologia, Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii) – w wypadku kierunku Filozofia wszyscy studenci MISMaP (tj. osoby wpisane na różne programy w ramach MISMaP: S1-MSMP, S2-MSMP, SJ-MSMP) biorą udział w rejestracji na zajęcia z IF na takich samych zasadach jak studenci filozofii.
  1) Studenci MISMaP mają dostęp do rejestracji na typy zajęć przewidzianych w ich programie studiów, tj. zajęcia kursowe dla studentów I stopnia na filozofii po polsku, zajęcia kursowe na WISIP (filozofia po angielsku), seminaria, wykłady monograficzne, fakultety, translatoria, a także na lektoraty z języków klasycznych i na konferencje.
  2) Rejestracja odbywa się dla wszystkich studentów w tym samym terminie, tj. I tura: 1 – 30 czerwca, II tura: 15 września – 15 października.

Studenci realizujący minimum programowe na Socjologii zapisują się wg tych samych zasad co studenci socjologii – otrzymują dostęp do rejestracji wszystkich zajęć
a) Pierwsza tura zapisów na zajęcia całoroczne lub semestralne podlega Uniwersyteckiemu kalendarzowi zapisów
b) Zapisy na zajęcia w każdym semestrze odbywają się w dwóch terminach. Podczas trwania pierwszej tury zapisów (w tym roku I tura dla zajęć rocznych i semestru zimowego trwa do 29 lipca) można dowolnie modyfikować swoje zgłoszenia, tzn. dodawać przedmioty lub z nich rezygnować. Kolejność złożenia zgłoszenia nie odgrywa roli.
c) W drugiej turze – uzupełniającej – można rejestrować się na zajęcia na których pozostały wolne miejsca (06.08.-02.09.)
d) W III turze (12.09.-17.09.) – dla zajęć z podziałem na grupy – rejestracja do grup, a po jej zakończeniu , dla osób które chciałyby zmienić grupę do której zostały przyjęte, otwarta jest giełda wymiany miejsc (20.09.-24.09.)

Studenci, którzy nie realizują minimum programowego na socjologii muszą zgłosić się na wybrane przez siebie zajęcia w pierwszym tygodniu semestru i uzyskać zgodę prowadzącego na dołączenie do grupy (prowadzący wyraża zgodę przesyłając stosowną informację specjaliście ds USOS).

 • Istnieje możliwość uczestniczenia studentów Kolegium MISMaP w zajęciach prowadzonych w ramach makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów (w miarę wolnych miejsc na ćwiczeniach, gdzie liczba miejsc jest ograniczona możliwościami technicznymi). Kolegium MISMaP będzie uznawać przedmioty kierunkowe ze zdanym egzaminem lub  zaliczeniem na ocenę na Bioinformatyce i Biologii Systemów (zgodnie z wymaganiami makrokierunku) jako przedmioty pozakierunkowe w Kolegium MISMaP. Zapisy na zajęcia na wybrane przedmioty Bioinformatyki i Biologii Systemów – studenci składają  podanie w sekretariacie K MISMaP do dnia 1 września, osobiście lub drogą mailową na adres mismap@fuw.edu.pl (z dopiskiem w temacie „zapisy bioinformatyka”). Podanie musi zawierać: imię i nazwisko studenta, numer telefonu do szybkiego kontaktu, adres mailowy uniwersytecki, numer albumu, rok studiów, kierunek podstawowy, pełną nazwę przedmiotu, kod przedmiotu, numer grupy zajęciowej (dot. ćwiczeń i laboratoriów). Decyzje będą podjęte w 2 połowie września.Studenci Kolegium MISMaP nie mają możliwości uzyskania dyplomu makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów. Dyplom ukończenia tego makrokierunku mogą uzyskać tylko studenci przyjęci na makrokierunek – wszystkie zajęcia makrokierunku są dedykowane dla tej grupy studentów (nawet, jeżeli ich nazwa jest współbrzmiąca z innymi zajęciami prowadzonymi przez Wydziały, treść jest dopasowana do wymagań makrokierunku) i wymagane jest ich zaliczenie.
 • Studia w trybie indywidualnym na kierunku Fizyka
  Warunki przyjęcia na Studia Indywidualne na kierunku fizyka i astronomia dla studentów Kolegium MISMaP w roku 2009/10
  Studenci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach w trybie studiów indywidualnych na Wydziale  Fizyki muszą wykazać się tytułem finalisty lub laureata Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Astronomicznej lub Olimpiady Matematycznej (na szczeblu centralnym) lub uzyskać na  maturze co najmniej 85% punktów z matematyki i  fizyki. Wybór Studiów Indywidualnych na kierunku fizyka nie zwalnia z wymogu studiowania w Kolegium MISMaP na dwóch kierunkach.Zajęcia na makrokierunku Bioinformatyka i Biologia SystemówZaliczanie przez studentów Kolegium MISMaP przedmiotów prowadzonych w ramach makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów.

IV. USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studentów.
           Wygodne wejście na wydziałowe USOSweb przez USOSweb ze strony http://mismap.uw.edu.pl/

 • LOGOWANIE do USOS i USOSweb dostępne jest za pomocą hasła z IRK.
  Te same hasła dają możliwość zalogowania się do rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/). Identyfikatorem logowania do serwisów jest PESEL. Posiadanie skrzynki pocztowej w domenie uniwersyteckiej jest obowiązkiem każdego studenta. Tylko na te adresy e-mailowe będą wysyłane komunikaty rejestracyjne i odpowiedzi na wiadomości.
  Załóż skrzynkę pocztową http://poczta.student.uw.edu.pl/
  We wszystkich sprawach studenckich obowiązkowo należy korzystać z adresów UW.

V. Informacja o zapisach na lektoraty, zajęcia wf oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie i  dające uprawnienia nauczycielskie
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
Lektoraty nie są zajęciami obowiązkowymi, mają na celu umożliwienie studentowi podwyższenia poziomu znajomości już opanowanego języka obcego lub umożliwienie nauki kolejnego języka obcego. Wymagany jest egzamin z języka angielskiego w stopniu  B2   do końca semestru zimowego (III roku).

VI.  Inne ważne zobowiązania studenta
1. Sprawdź na swoim koncie w IRK, czy masz zaakceptowane zdjęcie.
Jeśli jest informacja o braku akceptacji, to wprowadź zdjęcie o właściwych parametrach.

2.Numer albumu jest wpisany na decyzji o przyjęciu w lewym górnym rogu oraz widoczny jest w USOSie po immatrykulacji.

3.Pełne informacje o terminach i sposobie ubiegania się o miejsce w akademiku dostępne na stronie  http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/

Wnioski o akademik należy składać w Sekretariacie K MISMaP w ciągu 10 dni od immatrykulacji (wprowadzenia do USOSa) – osobiście do dnia  10 sierpnia 2018 lub przesyłką pocztową adresując Kolegium Miedzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Komisja Stypendialna, u. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

Pytania do Komisji Stypendialnej proszę kierować:  ks.mismap@fuw.edu.pl

4. Badania lekarskie można bezpłatnie wykonać w wymienionych placówkach http://mwomp.pl/badania-uczniow-2018-wykaz-podmiotow/

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć w Sekretariacie w dniach odbioru ELS (legitymacji studenckiej) najpóźniej do dnia 26 września 2018 roku.

5. Przydatne linki
http://www.uw.edu.pl/student
Warto przeczytać
http://usosownia.uw.edu.pl/start

VII. Dni Adaptacyjne dla Studentów I Roku Kolegium MISMaP 2018/19
Uwaga: Dni Adaptacyjne są obowiązkowe

27.09.2018
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, aula 0.03
Godz. 10:00 – Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
Wykład inauguracyjny: „Niepodległość: skąd się wzięła i co znaczy wśród innych wolności?”
prof. dr hab. Andrzej Nowak, Uniwersytet Jagielloński
Centrum Nowych Technologii  UW „Ochota” ul. Banacha 2c, Duża aula (parter),
Godz. 12:00-13.30  spotkanie informacyjne, szkolenie w sprawie wypełniania IPS, spotkanie
z lekarzem w sprawie zasad korzystania z akademickiej służby zdrowia
Godz. 15.00-18.30  szkolenie „Ochrona własności intelektualnej”  zakończone testem

28.09.2018
Centrum Nowych Technologii  UW „Ochota” ul. Banacha 2c, Duża aula (parter)
Godz. 10:00 –16.00
– Prawo i BHP
– Zagrożenia w laboratorium chemicznym
– Szkolenie przeciwpożarowe
– Zagrożenia w laboratorium fizycznym
– Pierwsza pomoc
– Test
Godz. 16:30 – Spotkanie z przedstawicielem Zarządu Samorządu Studentów

Wydawanie ELS (legitymacji studenckich) w dniach  24, 25 i 26 września 2018 w godzinach 11:00 – 14:00 w Sekretariacie Kolegium
WAŻNE! W dni zajęć adaptacyjnych (27 i 28 września) Sekretariat MISMaP  nie będzie obsługiwał nowoprzyjętych studentów!!!