Informacje szczegółowe dla nowoprzyjętych studentów I roku w Kolegium MISMaP UW

 

 1. Wybór opiekuna dla studentów I roku MISMaP w roku akademickim 2023/24

Każdego ze studentów rozpoczynających studia w Kolegium MISMaP obejmuje opieką tutor (mentor) – profesor lub adiunkt zatrudniony na wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, na którym prowadzony jest kierunek podstawowy wybrany przez studenta w Kolegium MISMaP. W zależności od wydziału, student ma obowiązek wyboru od początku studiów indywidualnego tutora korzystając z dostępnych list na stronie MISMaP.

Studenci powinni nawiązać kontakt z tutorem (najlepiej w czasie dni adaptacyjnych w końcu września, wcześniej ew. mailem jednak nie później niż na początku października).

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z tutorem można skontaktować się z koordynatorem MISMaP na danym wydziale:

Wydział Biologii –  koordynator dr hab. Monika Radlińska, e-mail: m.radlinska@uw.edu.pl,
tel.: 22 55 41 419;

Wydział Chemii –  koordynator dr Agata Kowalczyk, e-mail: akowalczyk@chem.uw.edu.pl;

Wydział Fizyki –  koordynator prof. dr hab. Andrzej Twardowski,
e-mail: andrzej.twardowski@fuw.edu.pl, tel.: 22 55 32 732;

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (informacja będzie uzupełniona)

Wydział Geologii – koordynator prof. dr hab. Anna Wysocka, e-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl,

tel.: 22 55 40445;

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki: koordynator – dr hab. Filip Murlak,
e-mail: fmurlak@mimuw.edu.pl, tel.: 22 55 44 458;

Wydział Psychologii: koordynator – dr n. społ. Aleksandra Bala, e-mail: bala@psych.uw.edu.pl,
tel.: 22 55 49 750;

Wydział Filozofii – koordynator dr hab. prof. ucz. Marcin Poręb, e-mail: m.poreba@uw.edu.pl,
tel.: 22 55 20 221;

Wydział Socjologii: koordynator (informacja będzie uzupełniona)

Kolegium MISMaP prowadzi studia międzydziedzinowe na kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin naukowych wchodzących w zakres dziedzin nauk:

 1. ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, astronomia, chemia),
 2. przyrodniczych (biologia, biotechnologia, ochrona śr., geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana),
 3. społecznych (psychologia, gospodarka przestrzenna, socjologia),
 4. humanistycznych (filozofia, kognitywistyka i bioetyka (tylko II stopień))

W ramach studiów międzydziedzinowych student może wykorzystać dodatkowe, bezpłatne punkty ECTS określone ustawą:  90 ECTS na programie studiów oraz od 1.10.2013 roku z puli JM Rektora UW 150 ECTS, co podnosi limity ECTS:

 • na studiach I stopnia do: 180 +  90 + 150 = 420 ECTS
 • na studiach II stopnia do: 120 + 90 + 150 = 360 ECTS
 • na studiach jednolitych magisterskich do: 300 + 90+150 = 540 ECTS.

Student zobowiązany jest do realizacji zajęć:

 • kierunku podstawowego w liczbie min. 30 ECTS/rok,
 • kierunków pozapodstawowych (zajęć kierunkowych, określonych przez minima programowe dla studentów K MISMaP, prowadzonych przez wydziały inne niż wydział prowadzący kierunek podstawowy) w liczbie min. 12 ECTS/rok,
 • międzydziedzinowych (modułowych) w liczbie min. 4 ECTS/rok, z dziedziny nauk innej niż dziedzina kierunku podstawowego. Zajęcia modułowe stanowią zbiory zajęć przygotowanych specjalnie dla MISMaP i MISH oraz zajęcia prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych, z których student dokonuje wyboru, w konsultacji z opiekunem. Lista i plan zajęć międzydziedzinowych zostanie zamieszczony na naszej stronie,
 • zajęć humanistycznych lub społecznych za min. 5 ECTS (wymóg ustawowy)
 • zajęć „Technologie informacyjne i komunikacyjne”
  lista przedmiotów pozwalająca na zaliczenie TIK na poszczególnych wydziałach: http://mismap.uw.edu.pl/ogloszenie-dla-stud/lista-przedmiotow-pozwalajacych-na-zaliczenie-technologii-informacyjnych-i-komunikacyjnych/
 • Innych zajęć przewidzianych w Regulaminie Studiowania na UW (w tym m.in. 90 godzin zajęć WF)

W szczególnych przypadkach (m.in. w przypadku niemożności ułożenia spójnego IPS) student może zwrócić się do dyrektora K MISMaP o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć modułowych.

 1. Układanie planu i zapisy na zajęcia
 • Student wraz ze swoim tutorem ustala swój własny, w pełni indywidualny program studiów (IPS), złożony z przedmiotów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP oraz przedmiotów dodatkowych z innych wydziałów Uniwersytetu. IPS studenta Kolegium MISMaP powinien zawierać przedmioty prowadzone przynajmniej na dwóch kierunkach studiów dostępnych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP (zajęcia w ramach kierunków poza podstawowych muszą być na innym wydziale niż kierunek podstawowy).
 • Student układa IPS na dany semestr, uwzględniając wymagania określone w Zasadach Studiowania w Kolegium MISMaP, dostępnych na stronie:
  http://mismap.uw.edu.pl/o-mismap/uchwaly-mismap/ORGANIZACJA STUDIÓW W KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Przed wyborem zajęć proszę zapoznać się z wymaganiami programowymi dla studentów MISMaP i zajęciami proponowanymi przez wydział na semestr zimowy (2023Z).

Studentów MISMaP nie obowiązuje realizacja zajęć dodatkowych (ogólnouniwersyteckich) – wymaganą semestralnie liczbę punktów (ECTS) można wypełnić zajęciami z kierunku podstawowego i pozapodstawowego.

 • Studentów I roku obowiązuje:
 1. zaliczenie obowiązkowego szkolenia BHP,
 2. zaliczenie obowiązkowego szkolenia z ochrony własności intelektualnej (POWI).

Na zajęcia BHP i POWI studentów MISMaP rejestruje sekretariat K MISMaP.  Zajęcia będą prowadzone w czasie dni adaptacyjnych (koniec września). Szczegółowy harmonogram dni adaptacyjnych będzie podany na stronie K MISMaP.

UWAGA: brak zaliczenia wymienionych zajęć skutkuje warunkowym   zaliczeniem I roku  studiów.

 1. obowiązkowe szkolenie biblioteczne online https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/ 

Student, który przeszedł szkolenie z wynikiem pozytywnym, powinien wydrukować stronę z wynikiem testu i złożyć w Sekretariacie K MISMaP w czasie dni adaptacyjnych przy odbiorze legitymacji studenckiej

 • Zapisy na zajęcia w semestrze zimowym (2023Z) roku akademickiego 2023/2024.

UWAGA:  przy zapisach i rezygnacji obowiązują terminy podane przez Wydziały.

 • Biotechnologia, Biologia, Ochrona Środowiska (Wydział Biologii) – wydziałowy USOSweb.

Zapisy na zajęcia dla studentów I roku odbywają się we wrześniu poprzez system USOS. Sposoby i terminy rejestracji na zajęcia (kierunek podstawowy i pozapodstawowy) są szczegółowo opisane na stronie internetowej Wydziału Biologii. Zajęcia znajdujące się w ofercie programowej dla studentów I roku podzielone są ze względu na kierunek studiów (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska) oraz ze względu na typ zajęć: „obowiązkowe” oraz „do wyboru”. Należy zwrócić uwagę na przedmioty z grup do wyboru, które zgodnie z programem można zrealizować w okresie dwóch pierwszych lat studiów oraz na możliwość wyboru tych zajęć w określonym wymiarze godzinowym..

 • Chemia (Wydział Chemii)– wydziałowy USOSweb. Zapisy na zajęcia dla studentów I roku dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, w tzw. II turze zapisów, bezpośrednio przez system USOS. Rejestracje od 12.09.2023 r.
 • Fizyka, Biofizyka, Astronomia (Wydział Fizyki)– zapisy na zajęcia dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, bezpośrednio przez system USOS, na takich samych zasadach jak dla studentów Wydziału Fizyki. W pozostałych przypadkach należy złożyć podanie o rejestrację na zajęcia do prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizyki.

Osoby zainteresowane fizyką w trybie indywidualnym muszą przesłać maila z tą informacją na mismap@fuw.edu.pl. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje KJD Wydziału Fizyki na podstawie wyników rekrutacji.

 • Geografia, Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) – uniwerytecki USOSweb. Zapisy na zajęcia dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, w I turze zapisów (na zajęcia 1 roku) oraz III turze zapisów (na zajęcia 2 i 3 roku)bezpośrednio przez system USOS.
 • Geologia (Wydział Geologii) – w celu rejestracji i zapisu na zajęcia, studenci kierunku we wrześniu zgłaszają się do pełnomocnika ds. systemu USOS – mgr Adama Stępnia osobiście (P012) lub mail-owo pod adresem: adam.stepien@uw.edu.pl
 • Matematyka, Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) rejestracja na zajęcia https://usosweb.mimuw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default
 • Psychologia (Wydział Psychologii) – studenci, dla których psychologia jest kierunkiem podstawowym  samodzielnie zapisują się na zajęcia obligatoryjne poprzez USOSWeb (https://usosweb.uw.edu.pl). Na zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne studenci zapisują się poprzez system rejestracji żetonowej – tzw. UL  (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/). Studenci innych kierunków podstawowych mogą rejestrować się na zajęcia obligatoryjne poprzez USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl/.

Przed rozpoczęciem rejestracji należy sprawdzić czy kursy zostały udostępnione – jeżeli rejestracja na wybrany przedmiot nie jest widoczna należy wysłać e-mail na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl 
Informacje organizacyjne dot. rejestracji znajdą się na stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/rejestracje-na-zajecia/

  Kognitywistyka, Socjologia, Filozofia zapisy na zajęcia prowadzone przez:
  Wydział Filozofii poprzez wydziałowy USOS
  Wydział Socjologii tylko za pośrednictwem dr Agnieszki Jasiewicz, prof. ucz.
  (podania należy składać drogą mailową; e-mail: ajasiew@is.uw.edu.pl).

  Istnieje możliwość uczestniczenia studentów Kolegium MISMaP w zajęciach prowadzonych w ramach makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów (w miarę wolnych miejsc na ćwiczeniach, gdzie liczba miejsc jest ograniczona możliwościami technicznymi).

  Zapisy na zajęcia na wybrane przedmioty Bioinformatyki i Biologii Systemów – studenci składają  podanie w sekretariacie K MISMaP do dnia 1 września, osobiście lub drogą mailową na adres mismap@fuw.edu.pl (z dopiskiem w temacie „zapisy bioinformatyka”). Podanie musi zawierać: imię i nazwisko studenta, numer telefonu do szybkiego kontaktu, adres mailowy uniwersytecki, numer albumu, rok studiów, kierunek podstawowy, pełną nazwę przedmiotu, kod przedmiotu, numer grupy zajęciowej (dot. ćwiczeń i laboratoriów). Decyzje będą podjęte w 2 połowie września.

  Studenci Kolegium MISMaP nie mają możliwości uzyskania dyplomu makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów. Dyplom ukończenia tego makrokierunku mogą uzyskać tylko studenci przyjęci na makrokierunek – wszystkie zajęcia makrokierunku są dedykowane dla tej grupy studentów (nawet, jeżeli ich nazwa jest współbrzmiąca z innymi zajęciami prowadzonymi przez Wydziały, treść jest dopasowana do wymagań makrokierunku) i wymagane jest ich zaliczenie.

  USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studentów. Wygodne wejście na wydziałowe USOSweb z US ze strony https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default

  LOGOWANIE do USOS i USOSweb dostępne jest za pomocą hasła z IRK.
  Te same hasła dają możliwość zalogowania się do rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie
  http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/). Identyfikatorem logowania do serwisów jest PESEL.

  Posiadanie skrzynki pocztowej w domenie uniwersyteckiej jest obowiązkiem każdego studenta. Tylko na te adresy e-mailowe będą wysyłane komunikaty rejestracyjne i odpowiedzi na wiadomości.

  Załóż skrzynkę pocztową: http://poczta.student.uw.edu.pl/
  We wszystkich sprawach studenckich obowiązkowo należy korzystać z adresów UW.

  Lektoraty nie są zajęciami obowiązkowymi, mają na celu umożliwienie studentowi podwyższenia poziomu znajomości już opanowanego języka obcego lub umożliwienie nauki kolejnego języka obcego. Wymagany jest egzamin z języka nowożytnego w stopniu B2 do końca III roku.

  Studenci, którzy zapiszą się na lektorat na semestr zimowy zostaną przepisani automatycznie na semestr letni. Osoby, które nie zamierzają kontynuować nauki w semestrze letnim powinny samodzielnie wyrejestrować się z lektoratu podczas trwania tury rejestracji. Informacja o egzaminach certyfikacyjnych http:www.certyfikacja.uw.edu.pl .

  https://www.uw.edu.pl/student_/akademiki/

  Wnioski o akademik składane są elektronicznie przez platformę USOS.

  Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć w Sekretariacie w dniach odbioru ELS (legitymacji studenckiej) najpóźniej do dnia 3 października 2023 r.

  https://bok.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/oplaty-za-uslugi-edukacyjne/

   

  Dni Adaptacyjne dla Studentów I Roku Kolegium MISMaP 2023/24

  27.09.2023 r.  Wydział Biologii, ul. I. Miecznikowa 1, sala 9B

  Godz. 9.00 – 14.00

  Szkolenie BHP zakończone testem

  Godz. 16.00 – 19.00

  Szkolenie „Ochrona własności intelektualnej”  zakończone testem

   

  28.09.2023 r.  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, duża aula

  Godz. 11.00 – 15.00

  Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

  Wykład inauguracyjny „Czy w dobie sztucznej inteligencji (AI) warto studiować?” wygłoszą Michał Paluśkiewicz, Jan Twardowski i Konrad Krawczyk (WEBSENSA)

  Godz. 15:00 – 17:00

  Spotkanie informacyjne

  Szkolenie wypełniania IPS

  Spotkanie z przedstawicielem Zarządu Samorządu Studentów

  Wszelkie zmiany będą zamieszczane na bieżąco – proszę sprawdzać na naszej stronie!

  WAŻNE! W dniach adaptacyjnych (27 i 28 września) Sekretariat nie będzie obsługiwał nowoprzyjętych studentów!!!!!