Informacje szczegółowe dla nowoprzyjętych

 studentów I roku MISMaP w roku akademickim  2019/20

 1. Wybór opiekuna dla studentów I roku MISMaP w roku akademickim 2019/20

 

Każdego ze studentów rozpoczynających studia w Kolegium MISMaP obejmuje opieką tutor (mentor) – profesor lub adiunkt zatrudniony na wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, na którym prowadzony jest kierunek podstawowy wybrany przez studenta w Kolegium MISMaP.

W zależności od wydziału, student ma obowiązek wyboru od początku studiów indywidualnego tutora korzystając z dostępnych list na stronie MISMaP.

Pełne listy opiekunów naukowych na kierunkach  http://www.mismap.uw.edu.pl/dla-studentow/studia-i-stopnia

Studenci powinni nawiązać kontakt z tutorem (najlepiej w czasie dni adaptacyjnych
w końcu września, wcześniej ew. mailem jednak nie później niż  na początku października).
W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z tutorem można skontaktować się
z opiekunem/koordynatorem MISMaP na danym wydziale.

Wydział Biologii: koordynator: dr Monika Radlińska (tel. (22) 55 41 419;
e-mail: m.radlinska@biol.uw.edu.pl)

opiekun I roku: dr Anna M. Golisz (e-mail: golisz@ibb.waw..pl)

Wydział Chemii: koordynator: dr Agata Kowalczyk; e-mail: akowalczyk@cnbc.uw.edu.pl);
opiekun I roku: dr Joanna Juchaniewicz-Dębińska (tel.: (22) 55 26 660;
e-mail: juhaniewicz@chem.uw.edu.pl)

Wydział Fizyki: koordynator – prof. dr hab. Andrzej Twardowski (tel.: (22) 55 32 732;
e-mail: andrzej.twardowski@fuw.edu.pl)

opiekun I roku: dr hab. Maciej Nieszporski (tel.: (22) 55 32 943;
e-mail: maciejun@fuw.edu.pl)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

opiekunowie I roku:

dla kierunku geografia: mgr Tomasz Grabowski (tel.: (22) 55 20 673 lub (22) 55 21 518;

e-mail: grabiec@uw.edu.pl,

dla kierunku gospodarka przestrzenna: dr Marta Derek (tel.: (22) 55 20 626; e-mail: m.derek@uw.edu.pl,

Wydział Geologii: koordynator: dr hab. Anna Wysocka, prof. UW (tel.: (22) 55 40 445;
e-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl)

opiekun I roku: dr Małgorzata Kozłowska (tel.: (22) 55 40 494;
e-mail: mmkozlowska@uw.edu.pl)

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki: koordynator: dr hab. Filip Murlak (tel.: (22) 55 44 458; e-mail: fmurlak@mimuw.edu.pl)

opiekunowie I roku:

dla kierunku matematyka:- dr hab. Marek Bodnar, prof. UW (tel.: (22)55 44 567;
e-mail: M.Bodnar@mimuw.edu.pl

dla kierunku informatyka: dr Janusz Jabłonowski (tel.: (22) 55 44 569;
e-mail: J.Jablonowski@mimuw.edu.pl

Wydział Psychologii: koordynator (informacja będzie uzupełniona)

opiekun I roku: dr Zuzanna Toeplitz (tel.: (22) 55 49 815, e-mail: zuzanna.toeplitz@psych.uw.edu.pl)

Wydział Filozofii i Socjologii: koordynator: dr hab. Marcin Poręba, prof. UW (tel. (22) 55 20 221; e-mail: m.poreba@uw.edu.pl)

opiekun I roku Filozofii: dr Bogdan Dziobkowski, (tel.: (22) 55 20 188; e-mail: b.dziobkowski@uw.edu.pl

opiekun I roku Socjologii: dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz (tel.: (22) 55 20 708;
e-mail: ajasiew@is.uw.edu.pl

Kolegium MISMaP  prowadzi studia międzyobszarowe w obszarach nauk:

 

a). ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, astronomia, chemia),

b). przyrodniczych (biologia, biotechnologia, ochrona śr., geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana),

c). społecznych (psychologia, gospodarka przestrzenna, socjologia),

 1. d) humanistycznych (filozofia, kognitywistyka i bioetyka (tylko II stopień))

 

W ramach studiów międzyobszarowych student może wykorzystać dodatkowe, bezpłatne punkty ECTS określone ustawą 90ECTS na programie studiów oraz od 1.10.2013 roku z puli JM Rektora UW 150 ECTS co podnosi limity ECTS:

– na studiach I stopnia do: 180 + 90 +150= 420 ECTS

– na studiach II stopnia do: 120 + 90+150 = 360 ECTS,

– na studiach jednolitych magisterskich do: 300 + 90+150 = 540 ECTS.

 

Student zobowiązany jest do realizacji zajęć:

 • kierunku podstawowego w liczbie min. 30 ECTS/rok,
 • kierunków pozapodstawowych (zajęć kierunkowych, określonych przez minima programowe dla studentów K MISMaP, prowadzonych przez wydziały inne niż wydział prowadzący kierunek podstawowy) w liczbie min. 12 ECTS/rok,
 • międzyobszarowych (modułowych) w liczbie min. 4 ECTS/rok, z obszarów innych niż obszar kierunku podstawowego. Zajęcia modułowe stanowią zbiory zajęć przygotowanych specjalnie dla MISMaP i MISH oraz zajęcia prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych, z których student dokonuje wyboru, w konsultacji z opiekunem. Lista i plan zajęć międzyobszarowych  zostanie zamieszczony na naszej stronie.
 • zajęć humanistycznych lub społecznych za min. 5 ECTS (wymóg ustawowy)

W szczególnych przypadkach (m.in. w przypadku niemożności ułożenia spójnego IPS) student może zwrócić się do dyrektora K MISMaP o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć modułowych.

 

 

 1. Układanie planu i zapisy na zajęcia
 2. Student wraz ze swoim tutorem ustala swój własny, w pełni indywidualny program studiów, złożony przede wszystkim z przedmiotów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP oraz przedmiotów dodatkowych z innych wydziałów Uniwersytetu. Indywidualny Program Studiów (IPS) studenta Kolegium MISMaP powinien zawierać przedmioty prowadzone przynajmniej na dwóch kierunkach studiów dostępnych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP (zajęcia w ramach kierunków pozapodstawowych muszą być na innym wydziale niż kierunek podstawowy).
 3. Student układa Indywidualny Program Studiów na dany semestr, uwzględniając wymagania określone w Zasadach Studiowania w Kolegium MISMaP, dostępnych na stronie http://mismap.uw.edu.pl/o-mismap/uchwaly-mismap/

Przed wyborem zajęć proszę zapoznać się z wymaganiami programowymi dla studentów MISMaP i zajęciami proponowanymi przez wydział na semestr zimowy (2018Z).

Studentów MISMaP nie obowiązuje realizacja zajęć dodatkowych (ogólnouniwersyteckich) – wymaganą semestralnie liczbę punktów (ECTS) można wypełnić zajęciami z kierunku podstawowego i pozapodstawowego.

 

 

 1. Studentów I roku obowiązuje :
 2. a) zaliczenie szkolenia BHP na I roku studiów.
 3. b) zaliczenie przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej na I roku

 Na w/w zajęcia studentów MISMaP  rejestruje sekretariat K MISMaP.

 Zajęcia będą prowadzone w czasie dni adaptacyjnych (koniec września).
Szczegółowy harmonogram dni adaptacyjnych będzie podany na stronie K MISMaP

 UWAGA: brak zaliczenia wymienionych zajęć skutkuje warunkowym   zaliczeniem roku  studiów.

 

 1. c) Obowiązkowe szkolenie biblioteczne online

https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/ Student, który przeszedł szkolenie z wynikiem pozytywnym, powinien wydrukować stronę z wynikiem testu i złożyć w Sekretariacie K MISMaP w czasie dni adaptacyjnych

 

 

 1. Zapisy na zajęcia w semestrze zimowym (2019Z) roku akademickiego 2019/2020.

UWAGA:  przy zapisach i rezygnacji obowiązują terminy podane przez Wydziały.

 

 • Biotechnologia, Biologia, Ochrona Środowiska (Wydział Biologii) – wydziałowy USOSweb

Zapisy na zajęcia dla studentów I roku odbywają się we wrześniu poprzez system USOS. Sposoby i terminy rejestracji na zajęcia (kierunek podstawowy i pozapodstawowy) są szczegółowo opisane na stronie internetowej Wydziału Biologii. Zajęcia znajdujące się w ofercie programowej dla studentów I roku podzielone są ze względu na kierunek studiów (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska) oraz ze względu na typ zajęć: „obowiązkowe” oraz „do wyboru”. Należy zwrócić uwagę na przedmioty z grup do wyboru, które zgodnie z programem można zrealizować w okresie dwóch pierwszych lat studiów oraz na możliwość wyboru tych zajęć w określonym wymiarze godzinowym (zajęcia w dużej wersji „D” to 90h/sem, wersja mała „M” – 45h w semestrze).

 

·         Chemia (Wydział Chemii) – wydziałowy USOSweb Zapisy na zajęcia dla studentów I roku dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, w tzw. II turze zapisów, bezpośrednio przez system USOS. ·           Fizyka (także studia w trybie indywidualnym), Astronomia (Wydział Fizyki) – wydziałowy USOSweb. Zapisy na zajęcia dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, bezpośrednio przez system USOS, na takich samych zasadach jak dla studentów Wydziału Fizyki.

 

·         Geografia, Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) – wydziałowy USOSweb. Zapisy na zajęcia dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, w tzw. II turze zapisów bezpośrednio przez system USOS.  ·         Geologia (Wydział Geologii) Studenci kierunku we wrześniu zgłaszają się do pełnomocnika ds. systemu USOS mgr Adama Stępnia (P012) w celu rejestracji i zapisu na zajęcia.

 • Matematyka, Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Studenci z kierunkiem podstawowym matematyka i informatyka zapisują się samodzielnie na zajęcia w systemie USOS (inaczej niż pozostali studenci I roku wydziału MIM) w czasie wrześniowej rejestracji na wydziale MIM. Studenci innych kierunków podstawowych również samodzielnie zapisują się  na zajęcia poprzez system USOS zgodnie z określonymi wcześniej zasadami rejestracji na zajęcia na wydziale MIM.

 • Psychologia (Wydział Psychologii)– Studenci, dla których psychologia jest kierunkiem podstawowym  samodzielnie zapisują się na zajęcia obligatoryjne poprzez USOSWeb (https://usosweb.uw.edu.pl). Na zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne studenci zapisują się poprzez system rejestracji żetonowej – tzw. UL  (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ ). Studenci innych kierunków podstawowych mogą rejestrować się na zajęcia obligatoryjne poprzez USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl/.

Przed rozpoczęciem rejestracji należy sprawdzić czy kursy zostały udostępnione – jeżeli rejestracja na wybrany przedmiot nie jest widoczna należy wysłać e-mail na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl

Informacje organizacyjne dot. rejestracji znajdą się na stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/rejestracje-na-zajecia/

Uwaga – Wydział Psychologii  prowadzi szkolenia z zasad rejestracji dla studentów I roku,  studenci K MISMaP również mogą w nim uczestniczyć – zalecane przez Wydział Psychologii. Szkolenie odbędzie się 5.09.2019 w godz. 14:00-16:00 i zostanie powtórzone w godz. 16:00-18:00 w Auli na Wydziale Psychologii (ul. Stawki 5/7).

 • Kognitywistyka, Socjologia, Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii) – zapisy na zajęcia prowadzone przez Instytut Filozofii (zajęcia z kodem 3501) poprzez wydziałowy USOSweb. Zapisy na zajęcia prowadzone przez Instytut Socjologii (zajęcia z kodem 3502) prowadzone są za pośrednictwem pani Agnieszki Jasiewicz (e-mail: ajasiew@is.uw.edu.pl)

 

Istnieje możliwość uczestniczenia studentów Kolegium MISMaP w zajęciach prowadzonych w ramach makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów (w miarę wolnych miejsc na ćwiczeniach, gdzie liczba miejsc jest ograniczona możliwościami technicznymi). Kolegium MISMaP będzie uznawać przedmioty kierunkowe ze zdanym egzaminem lub  zaliczeniem na ocenę na Bioinformatyce i Biologii Systemów (zgodnie z wymaganiami makrokierunku) jako przedmioty pozakierunkowe w Kolegium MISMaP.

Zapisy na zajęcia na wybrane przedmioty Bioinformatyki i Biologii Systemów – studenci składają  podanie w sekretariacie K MISMaP do dnia 1 września, osobiście lub drogą mailową na adres mismap@fuw.edu.pl (z dopiskiem w temacie „zapisy bioinformatyka”). Podanie musi zawierać: imię i nazwisko studenta, numer telefonu do szybkiego kontaktu, adres mailowy uniwersytecki, numer albumu, rok studiów, kierunek podstawowy, pełną nazwę przedmiotu, kod przedmiotu, numer grupy zajęciowej (dot. ćwiczeń i laboratoriów). Decyzje będą podjęte w 2 połowie września.

Studenci Kolegium MISMaP nie mają możliwości uzyskania dyplomu makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów. Dyplom ukończenia tego makrokierunku mogą uzyskać tylko studenci przyjęci na makrokierunek – wszystkie zajęcia makrokierunku są dedykowane dla tej grupy studentów (nawet, jeżeli ich nazwa jest współbrzmiąca z innymi zajęciami prowadzonymi przez Wydziały, treść jest dopasowana do wymagań makrokierunku) i wymagane jest ich zaliczenie.

 

USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studentów. Wygodne wejście na wydziałowe USOSweb z US ze strony https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

LOGOWANIE do USOS i USOSweb dostępne jest za pomocą hasła z IRK.
Te same hasła dają możliwość zalogowania się do rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/). Identyfikatorem logowania do serwisów jest PESEL.

 

Posiadanie skrzynki pocztowej w domenie uniwersyteckiej jest obowiązkiem każdego studenta. Tylko na te adresy e-mailowe będą wysyłane komunikaty rejestracyjne i odpowiedzi na wiadomości.

 Załóż skrzynkę pocztową http://poczta.student.uw.edu.pl/  We wszystkich sprawach studenckich obowiązkowo należy korzystać z adresów UW.

 

 1. Informacja o zapisach na lektoraty, zajęcia wf oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie
  i dające uprawnienia nauczycielskie
  (http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Lektoraty nie są zajęciami obowiązkowymi, mają na celu umożliwienie studentowi podwyższenia poziomu znajomości już opanowanego języka obcego lub umożliwienie nauki kolejnego języka obcego. Wymagany jest egzamin z języka angielskiego w stopniu  B2   do końca semestru zimowego (III roku).

 

 1. Sprawdź na swoim koncie w IRK, czy masz zaakceptowane zdjęcie. Jeśli jest informacja o braku akceptacji, to wprowadź zdjęcie o właściwych parametrach.

 

 1. Pełne informacje o terminach i sposobie ubiegania się o miejsce w akademiku dostępne na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/

Wnioski o akademik należy składać w Sekretariacie K MISMaP w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.   

 

 1. Badania lekarskie można bezpłatnie wykonać w wymienionych placówkach https://mwomp.pl/badania-uczniow-2019-wykaz-podmiotow/

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej w dniach odbioru ELS (legitymacji studenckiej) najpóźniej do dnia 25 września 2019 roku.

 

 1. Przydatne linki http://www.uw.edu.pl/student_/

 

 1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4864/M.2019.125.Zarz.51.pdf

 

 

 

 

Warto przeczytać http://usosownia.uw.edu.pl/start

 

 

 

 Dni Adaptacyjne dla Studentów I Roku
Kolegium MISMaP 2019/20

 

 27.09.2019

Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, sala 3012 III piętro

Godz. 9:00 –15  Prawo i BHP; Zagrożenia w laboratorium chemicznym;

Szkolenie p-poż.

Zagrożenia w laboratorium fizycznym

Pierwsza pomoc

Test

Godz. 15:30 – 18.30 szkolenie „Ochrona własności intelektualnej”  zakończone testem

 

30.09.2019

Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, aula

Godz. 13:00 – Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. Jerzy Dzik

 

Godz. 15:00-16.30  spotkanie informacyjne, szkolenie w sprawie wypełniania IPS

Godz. 16.30-18.30  Spotkanie z przedstawicielem Zarządu Samorządu Studentów

 

 

 

Wydawanie ELS (legitymacji studenckich) w dniach  24, 25 i 26 września 2019
w godzinach 11:00 – 14:00 w Sekretariacie Kolegium
WAŻNE! W dni zajęć adaptacyjnych (27 i 30 września) Sekretariat MISMaP  nie będzie obsługiwał nowo przyjętych studentów!!!

 

 

 

Wszelkie zmiany będą zamieszczane na bieżąco – proszę sprawdzać na naszej stronie!