Informacje szczegółowe
dla nowoprzyjętych studentów I roku w Kolegium MISMaP UW

I. Wybór opiekuna dla studentów I roku MISMaP w roku akademickim 2021/22
Każdego ze studentów rozpoczynających studia w Kolegium MISMaP obejmuje opieką tutor (mentor) -profesor lub adiunkt zatrudniony na wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, na którym prowadzony jest kierunek podstawowy wybrany przez studenta w Kolegium MISMaP.
W zależności od wydziału, student ma obowiązek wyboru od początku studiów indywidualnego tutora korzystając z dostępnych list na stronie MISMaP.

Tutorzy


Studenci powinni nawiązać kontakt z tutorem (najlepiej w czasie dni adaptacyjnych
w końcu września, wcześniej ew. mailem jednak nie później niż na początku października).
W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z tutorem można skontaktować się
z opiekunem/koordynatorem MISMaP na danym wydziale.
Wydział Biologii: koordynator: dr Monika Radlińska (tel.:22 55 41419;
e-mail: m.radlinska@biol.uw.edu.pl)
WydziałChemii:koordynator:drAgata Kowalczyk; e-mail:akowalczyk@chem.uw.edu.pl);
Wydział Fizyki: koordynator – prof. dr hab. Andrzej Twardowski (tel.: 22 5532732;
e-mail: andrzej.twardowski@fuw.edu.pl)
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
opiekunowie I roku:
dla kierunku geografia oraz dla kierunku gospodarka przestrzenna:
Wydział Geologii: koordynator: dr hab. Anna Wysocka,prof. UW (tel.: 22 55 40445;
e-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl)
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki: koordynator: dr hab. Filip Murlak (tel.: 22 55 44458;
e-mail: fmurlak@mimuw.edu.pl)
Wydział Psychologii: koordynator: dr n. społ.Aleksandra Bala (tel.: 22 55 49 750
e-mail: bala@psych.uw.edu.pl)
Wydział Filozofii: koordynator: dr hab. prof. ucz. Marcin Poręba (tel.: 2255 20221; e-mail: m.poreba@uw.edu.pl)
Wydział Socjologii: koordynator(informacja będzie uzupełniona)
Kolegium MISMaP prowadzi studia międzydziedzinowena kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin naukowych wchodzących w zakres dziedzin nauk:
a). ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, astronomia, chemia),
b). przyrodniczych (biologia, biotechnologia, ochrona śr., geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana),
c). społecznych (psychologia, gospodarka przestrzenna, socjologia),
d) humanistycznych (filozofia, kognitywistyka i bioetyka (tylko II stopień))

W ramach studiów międzydziedzinowych student może wykorzystać dodatkowe, bezpłatne punkty ECTS określone ustawą 90ECTS na programie studiów oraz od 1.10.2013 roku z puli JM Rektora UW 150 ECTS co podnosi limity ECTS:
– na studiach I stopnia do: 180 + 90 +150= 420 ECTS
– na studiach II stopnia do: 120 + 90+150 = 360 ECTS,
– na studiach jednolitych magisterskich do: 300 + 90+150 = 540 ECTS.

Student zobowiązany jest do realizacji zajęć:
– kierunku podstawowego w liczbie min. 30 ECTS/rok,
– kierunków pozapodstawowych (zajęć kierunkowych, określonych przez minima programowe dla studentów K MISMaP, prowadzonych przez wydziały inne niż wydział prowadzący kierunek podstawowy) w liczbie min. 12 ECTS/rok,
– międzydziedzinowych(modułowych) w liczbie min. 4 ECTS/rok, z dziedziny nauk innej niż dziedzina kierunku podstawowego. Zajęcia modułowe stanowią zbiory zajęć przygotowanych specjalnie dla MISMaP i MISH oraz zajęcia prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych, z których student dokonuje wyboru, w konsultacji z opiekunem.Lista i plan zajęć międzydziedzinowych zostanie zamieszczony na naszej stronie.
– zajęć humanistycznych lub społecznych za min. 5 ECTS (wymóg ustawowy)
W szczególnych przypadkach (m.in. w przypadku niemożności ułożenia spójnego IPS) student może zwrócić się do dyrektora K MISMaP o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć modułowych.
II. Układanie planu i zapisy na zajęcia
1. Student wraz ze swoim tutorem ustala swój własny, w pełni indywidualny program studiów, złożony przede wszystkim z przedmiotów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP oraz przedmiotów dodatkowych z innych wydziałów Uniwersytetu. Indywidualny Program Studiów (IPS) studenta Kolegium MISMaP powinien zawierać przedmioty prowadzone przynajmniej na dwóch kierunkach studiów dostępnych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP (zajęcia w ramach kierunków poza podstawowych muszą być na innym wydziale niż kierunek podstawowy).
2. Student układa Indywidualny Program Studiów na dany semestr, uwzględniając wymagania określone w Zasadach Studiowania w Kolegium MISMaP, dostępnych na stronie http://mismap.uw.edu.pl/o-mismap/uchwaly-mismap/
Przed wyborem zajęć proszę zapoznać się z wymaganiami programowymi dla studentów MISMaP i zajęciami proponowanymi przez wydział na semestr zimowy (2021Z).
Studentów MISMaP nie obowiązuje realizacja zajęć dodatkowych (ogólnouniwersyteckich) – wymaganą semestralnie liczbę punktów (ECTS) można wypełnić zajęciami z kierunku podstawowego i pozapodstawowego.
3. Studentów I roku obowiązuje :
a) zaliczenie obowiązkowego szkolenia BHP .
b) zaliczenie obowiązkowego szkolenia z ochrony własności intelektualnej.

Na w/w zajęcia studentów MISMaP rejestruje sekretariat K MISMaP.
Zajęcia będą prowadzone w czasie dni adaptacyjnych (koniec września).
Szczegółowy harmonogram dni adaptacyjnych będzie podany na stronie K MISMaP

UWAGA: brak zaliczenia wymienionych zajęć skutkuje warunkowym zaliczeniem roku studiów.

c)Obowiązkowe szkolenie biblioteczne online
https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/Student, który przeszedł szkolenie z wynikiem pozytywnym, powinien wydrukować stronę z wynikiem testu i złożyć w Sekretariacie K MISMaP w czasie dni adaptacyjnych przy odbiorze legitymacji studenckiej
4. Zapisy na zajęcia w semestrze zimowym (2021Z) roku akademickiego 2021/2022.
UWAGA: przy zapisach i rezygnacji obowiązują terminy podane przez Wydziały.
• Biotechnologia, Biologia, Ochrona Środowiska (Wydział Biologii) – wydziałowy USOSweb
Zapisy na zajęcia dla studentów I roku odbywają się we wrześniu poprzez system USOS. Sposoby i terminy rejestracji na zajęcia (kierunek podstawowy i pozapodstawowy) są szczegółowo opisane na stronie internetowej Wydziału Biologii. Zajęcia znajdujące się w ofercie programowej dla studentów I roku podzielone są ze względu na kierunek studiów (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska) oraz ze względu na typ zajęć: „obowiązkowe” oraz „do wyboru”. Należy zwrócić uwagę na przedmioty z grup do wyboru, które zgodnie z programem można zrealizować w okresie dwóch pierwszych lat studiów oraz na możliwość wyboru tych zajęć w określonym wymiarze godzinowym (zajęcia w dużej wersji „D” to 90h/sem, wersja mała „M” – 45h w semestrze).
• Chemia (Wydział Chemii) – wydziałowy USOSweb Zapisy na zajęcia dla studentów I roku dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, w tzw. II turze zapisów, bezpośrednio przez system USOS.
• Fizyka (także studia w trybie indywidualnym), Astronomia (Wydział Fizyki) – wydziałowy USOSweb. Zapisy na zajęcia dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, bezpośrednio przez system USOS, na takich samych zasadach jak dla studentów Wydziału Fizyki.
• Geografia, Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) – wydziałowy USOSweb. Zapisy na zajęcia dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, w tzw. II turze zapisów bezpośrednio przez system USOS.
• Geologia (Wydział Geologii)Studenci kierunku we wrześniuzgłaszają się do pełnomocnika ds. systemu USOS mgr Adama Stępnia (P012) w celu rejestracji i zapisu na zajęcia.
• Matematyka, Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) rejestracja na zajęcia http://mismap.uw.edu.pl/ogloszenie-dla-stud/rejestracja-na-zajecia-oferowane-przez-wmim/

• Psychologia (Wydział Psychologii) – Studenci, dla których psychologia jest kierunkiem podstawowym samodzielnie zapisują się na zajęcia obligatoryjne poprzez USOSWeb (https://usosweb.uw.edu.pl). Na zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne studenci zapisują się poprzez system rejestracji żetonowej – tzw. UL (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ ). Studenci innych kierunków podstawowych mogą rejestrować się na zajęcia obligatoryjne poprzez USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl/.
Przed rozpoczęciem rejestracji należy sprawdzić czy kursy zostały udostępnione – jeżeli rejestracja na wybrany przedmiot nie jest widoczna należy wysłać e-mail na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl
Informacje organizacyjne dot. rejestracji znajdą się na stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/rejestracje-na-zajecia/
• Kognitywistyka, Socjologia, Filozofia (Wydział Filozofii i Wydział Socjologii) – zapisy na zajęcia prowadzone przez Instytut Filozofii (zajęcia z kodem 3501) poprzez wydziałowyUSOSweb. Zapisy na zajęcia prowadzone przez Instytut Socjologii (zajęcia z kodem 3502) prowadzone są za pośrednictwem pani Agnieszki Jasiewicz (e-mail: ajasiew@is.uw.edu.pl)
Istnieje możliwość uczestniczenia studentów Kolegium MISMaP w zajęciach prowadzonych w ramach makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów (w miarę wolnych miejsc na ćwiczeniach, gdzie liczba miejsc jest ograniczona możliwościami technicznymi). Kolegium MISMaP będzie uznawać przedmioty kierunkowe ze zdanym egzaminem lub zaliczeniem na ocenę na Bioinformatyce i Biologii Systemów (zgodnie z wymaganiami makrokierunku) jako przedmioty pozakierunkowe w Kolegium MISMaP.
Zapisy na zajęcia na wybrane przedmioty Bioinformatyki i Biologii Systemów – studenci składają podanie w sekretariacie K MISMaP do dnia 1 września, osobiście lub drogą mailową na adres mismap@fuw.edu.pl (z dopiskiem w temacie „zapisy bioinformatyka”). Podanie musi zawierać: imię i nazwisko studenta, numer telefonu do szybkiego kontaktu, adres mailowy uniwersytecki, numer albumu, rok studiów, kierunek podstawowy, pełną nazwę przedmiotu, kod przedmiotu, numer grupy zajęciowej (dot. ćwiczeń i laboratoriów). Decyzje będą podjęte w 2 połowie września.
Studenci Kolegium MISMaP nie mają możliwości uzyskania dyplomu makrokierunkuBioinformatyka i Biologia Systemów. Dyplom ukończenia tego makrokierunku mogą uzyskać tylko studenci przyjęci na makrokierunek – wszystkie zajęcia makrokierunku są dedykowane dla tej grupy studentów (nawet, jeżeli ich nazwa jest współbrzmiąca z innymi zajęciami prowadzonymi przez Wydziały, treść jest dopasowana do wymagań makrokierunku) i wymagane jest ich zaliczenie.

Zajęcia w Artes Liberales: studenci składają podania o dopisanie do zajęć od dnia 01 października 2021 do 15 października 2021 na adres: katarzyna.bosk@al.uw.edu.pl
Odpowiednie formularze dostępne są na stronie: http://clas.al.uw.edu.pl/dla-studentow/studia-i-stopnia-nowe/rejestracja-na-zajecia-new

USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studentów. Wygodne wejście na wydziałowe USOSweb z US ze strony https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()
LOGOWANIE do USOS i USOSwebdostępne jest za pomocą hasła z IRK.
Te same hasła dają możliwość zalogowania się do rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/). Identyfikatorem logowania do serwisów jest PESEL.

Posiadanie skrzynki pocztowej w domenie uniwersyteckiej jest obowiązkiem każdego studenta. Tylko na te adresy e-mailowe będą wysyłane komunikaty rejestracyjne i odpowiedzi na wiadomości.
Załóż skrzynkę pocztową http://poczta.student.uw.edu.pl/We wszystkich sprawach studenckich obowiązkowo należy korzystać z adresów UW.
5. Informacja o zapisach na lektoraty, zajęcia wf oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie
i dające uprawnienia nauczycielskie (http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php
Lektoraty nie są zajęciami obowiązkowymi, mają na celu umożliwienie studentowi podwyższenia poziomu znajomości już opanowanego języka obcego lub umożliwienie nauki kolejnego języka obcego. Wymagany jest egzamin z języka angielskiego w stopniu B2 do końca semestru zimowego (III roku).
Studenci, którzy zapiszą się na lektorat na semestr zimowy zostaną przepisani automatycznie na semestr letni. Osoby, które nie zamierzają kontynuować nauki w semestrze letnim powinny samodzielnie wyrejestrować się z lektoratu podczas trwania tury rejestracji. Informacja o egzaminach certyfikacyjnych http:www.certyfikacja.uw.edu.pl .
6. Sprawdź na swoim koncie w IRK, czy masz zaakceptowane zdjęcie. Jeśli jest informacja o braku akceptacji, to wprowadź zdjęcie o właściwych parametrach.
7. Pełne informacje o terminach i sposobie ubiegania się o miejsce w akademiku dostępne na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/
Wnioski o akademik należy składać w Sekretariacie K MISMaP w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.
8. Badania lekarskie można bezpłatnie wykonać w wymienionych placówkach https://mwomp.pl/badania-uczniow/badania-uczniow/
Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej w dniach odbioru ELS (legitymacji studenckiej) najpóźniej do dnia 2października 2021 roku.
9. Przydatne linki http://www.uw.edu.pl/student_/
10. Wysokość opłat za usługi edukacyjne
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5337/M.2020.148.Zarz.65.pdf

Warto przeczytaćhttp://usosownia.uw.edu.pl/start

DNI ADAPTACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU
KOLEGIUM MISMaP 2020/21

29.09. 2021 Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, aula 0.03
Godz. 10:00 Inauguracja roku akademickiego 2021/2022
Wykład inauguracyjny

Spotkanie z dyrekcją K MISMaP i samorządem studenckim, szkolenie w sprawie wypełniania IPS (Indywidualny Plan Studiów).

30.09.2021 Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, sala 0.06
godz. 9:00 -14:00 Szkolenie BHP
godz. 15:30-19:00 Szkolenie POWI. Szkolenia zakończą się testem.

Wydawanie ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka) w dniach 27 i 28 09. 2021r. w godzinach 11:00 – 14:00 w Sekretariacie Kolegium.

WAŻNE! W dniach adaptacyjnych (29 i 30 września) Sekretariat nie będzie obsługiwał nowoprzyjętych studentów!!!!!

Wszelkie zmiany będą zamieszczane na bieżąco – proszę sprawdzać na naszej stronie!