Władze

prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Dyrektor:

prof. dr hab.
Andrzej Twardowski

(Wydział Fizyki)

dyrektor.mismap@fuw.edu.pl
http://www.fuw.edu.pl/~twardows/

przyjęcia:

wtorki  11:00 – 13:00

czwartki 11:00 – 13:00

w Sekretariacie Kolegium MISMaP (zapisy w Sekretariacie)

dr hab. Anna M. Nowicka

Wicedyrektorzy:

prof. dr hab. Anna M. Nowicka

(Wydział Chemii)

dyrektor ds. kontaktów z wydziałami

anowicka@chem.uw.edu.pl

prof. dr hab. Maria Doligalska

prof. dr hab. Maria Doligalska

(Wydział Biologii)

dyrektor ds. promocji

m.doligalska@uw.edu.pl

prof. UW dr hab. Filip Murlak

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Filip Murlak prof. ucz.

(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

fmurlak@mimuw.edu.pl

Rada Kolegium MISMaP

Zadania i sposób działania Rady Kolegium MISMaP określa Regulamin K MISMaP (Zarządzenie Rektora UW z 25.08.2020 oraz 05.10.2020, zakładka „O MISMaP/Regulamin Kolegium”).
W szczególności (paragraf 11.1 Regulaminu) Rada:
1) określa ogólne kierunki działania Kolegium MISMaP;
2) opiniuje plan rozwoju Kolegium MISMaP przygotowany przez Dyrektora;
3) opiniuje roczny plan rzeczowo-finansowy Kolegium MISMaP;
4) ocenia działalność Kolegium MISMaP na podstawie corocznego sprawozdania Dyrektora;
5) przedstawia Rektorowi projekt zmian w Regulaminie Kolegium MISMaP;
6) wykonuje inne czynności przewidziane w Regulaminie Kolegium MISMaP, Regulaminie Studiów, Statucie oraz innych przepisach obowiązujących na Uniwersytecie.

Skład Rady:

Dyrektor i jego zastępcy

 • prof. dr hab. Andrzej Twardowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Maria Doligalska
 • prof. dr hab. Anna Nowicka

Przedstawiciele wydziałów uczestniczących w realizacji zadań K MISMaP

 • dr hab. Magdalena Markowska (Wydział Biologii)
 • prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga (Wydział Chemii)
 • prof. dr hab. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki)
 • dr Bogdan Dziobkowski prof. ucz. (Wydział Filozofii)
 • dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
 • dr hab. Ewa Durska (Wydział Geologii)
 • dr Marcin Engel (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
 • dr hab. Andrzej Rynkiewicz (Wydział Psychologii)
 • dr Agnieszka Jasiewicz prof. ucz. (Wydział Socjologii)

Kierownik interdyscyplinarnych studiów doktoranckich organizowanych przez K MISMaP

 • dr hab. Filip Murlak prof. ucz.

Przedstawiciele studentów K MISMaP

Przedstawiciele doktorantów – uczestników studiów doktoranckich K MISMaP

 • mgr Daria Dawidziak