Władze

prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Dyrektor:

prof. dr hab.
Andrzej Twardowski

(Wydział Fizyki)

dyrektor.mismap@fuw.edu.pl
http://www.fuw.edu.pl/~twardows/

przyjęcia:

wtorki 11:00-13:00 , czwartki 13:00 – 15:00

w Sekretariacie Kolegium MISMaP (zapisy w Sekretariacie)

dr hab. Anna M. Nowicka

Wicedyrektorzy:

dr hab. Anna M. Nowicka

(Wydział Chemii)

dyrektor ds. kontaktów z wydziałami

anowicka@chem.uw.edu.pl

prof. dr hab. Maria Doligalska

prof. dr hab. Maria Doligalska

(Wydział Biologii)

dyrektor ds. promocji

m.doligalska@biol.uw.edu.pl

prof. UW dr hab. Filip Murlak

Kierownik Studiów Doktoranckich:

prof. UW dr hab. Filip Murlak

(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

fmurlak@mimuw.edu.pl

Rada Kolegium MISMaP

Zgodnie z §7 Regulaminu Kolegium MISMaP (Uchwała Senatu UW nr 290 Senatu z dnia 17 października 2007 r.)

Rada Kolegium MISMaP:

 1. ustala ogólne kierunki działania Kolegium MISMaP,
 2. na podstawie corocznego sprawozdania Dyrektora ocenia działalność Kolegium MISMaP,
 3. opiniuje roczny plan rzeczowo-finansowy Kolegium MISMaP,
 4. uchwala projekt zasad i tryb przyjmowania na międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
 5. ustala zasady tworzenia i realizacji indywidualnych planów i programów, zgodnie z którymi student odbywa studia w systemie międzywydziałowych indywidualnych studiów matematyczno-przyrodniczych,
 6. na wniosek Dyrektora, uzgodniony z właściwymi dziekanami, zatwierdza – obowiązujące studentów odbywających studia w systemie międzywydziałowych indywidualnych studiów matematyczno-przyrodniczych organizowanych przez Kolegium MISMaP – warunki (minima programowe) niezbędne do uzyskania tytułu zawodowego licencjata albo magistra danego kierunku studiów,
 7. dokonuje zmian w Regulaminie Kolegium MISMaP.

§ 8

Rada podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu, w tym dziekanów lub prodziekanów co najmniej 2/3 liczby wydziałów uczestniczących w realizacji zadań Kolegium MISMaP.

Skład Rady:

Prodziekani i przedstawiciele wydziałów wchodzących w skład Kolegium MISMAP:

 • dr Piotr Borsuk, pborsuk@biol.uw.edu.pl – Wydział Biologii
 • dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, bekras@chem.uw.edu.pl – Wydział Chemii
 • prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński, prodziekan.wfis@uw.edu.pl – Wydział Filozofii i Socjologii
 • dr hab. Krzysztof Turzyński, studfiz@fuw.edu.pl – Wydział Fizyki
 • dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska, majkor@uw.edu.pl – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • prof. dr hab. Anna Wysocka, Anna.Wysocka@uw.edu.pl – Wydział Geologii
 • dr Marcin Engel, mengel@mimuw.edu.pl – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • dr hab. Andrzej Rynkiewicz, andrzej.rynkiewicz@psych.uw.edu.pl – Wydział Psychologii
 • prof. dr hab. Piotr Węgleński, wegle@adm.uw.edu.pl , Centrum Nowych Technologii UW

Przedstawiciele studentów

 • Małgorzata Sudoł mj.sudol@student.uw.edu.pl

Przedstawiciel doktorantów

 • Joanna Macnar joanna.macnar@student.uw.edu.pl (MISDoMP)