Misja Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Kolegium MISMaP wyrasta z przeświadczenia o jedności i wzajemnym przenikaniu się nauk przyrodniczych, matematycznych i filozofii. Nawiązuje do tradycji Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW, w latach międzywojennych znakomitego ośrodka badań i kształcenia. Celem działania Kolegium MISMaP jest umożliwianie studentom tworzenia indywidualnych programów studiów, w skład których wchodzą przedmioty oferowane przez  wydziały matematyczno-przyrodnicze i filozoficzny. Kolegium MISMaP stanowi płaszczyznę wszechstronnej współpracy różnych wydziałów w zakresie kształcenia studentów.

Czym jest MISMaP ?

Wniosek o utworzenie MISMaP Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwalił 18 grudnia 1991 r. W roku 2001 powołano Kolegium MISMaP i zatwierdzono jego pierwszy Regulamin. MISMaP prowadzi studia międzyobszarowe w obszarach nauk:

  • ścisłych (astronomia, chemia, chemia medyczna, fizyka w tym w trybie indywidualnym, informatyka, matematyka)
  • przyrodniczych (biologia, biotechnologia, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana, ochrona środowiska)
  • społecznych (gospodarka przestrzenna, psychologia, socjologia)
  • humanistycznych (bioetyka, filozofia, kognitywistyka, Philosophy ( International Studies in Philosophy)

Poziom kształcenia drugiego stopnia prowadzony jest na kierunkach: astronomia, bioetyka, biologia, biotechnologia, chemia, chemia stosowana,  fizyka, filozofia, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana, gospodarka przestrzenna, informatyka, kognitywistka (Cognitive Science), matematyka, ochrona środowiska, socjologia, polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym, Physics (Studies in English)

Udział w Kolegium MISMaP bierze osiem wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Filozofii, Wydział Socjologii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Psychologii. Studia odbywają się w systemie studiów I, II i III stopnia oraz jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia. W ramach MISDoMP można realizować doktorat w Centrum Nowych Technologii CeNT.

Studia odbywają się pod opieką tutora, profesora lub adiunkta reprezentującego kierunek najbliższy zainteresowaniom studenta. Studenci wraz z tutorami ustalają własne, w pełni indywidualne programy studiów (IPS), złożone przede wszystkim z przedmiotów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP oraz przedmiotów dodatkowych z innych wydziałów Uniwersytetu.

Zarządzenie Rektora UW w sprawie utworzenia indywidualnych studiów międzydziedzinowych  (20.12.2018).


Sylwetka Absolwenta

Celem Kolegium MISMaP jest wykształcenie absolwentów, którzy nie tylko posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, ale:

  • potrafią logicznie myśleć i formułować swoje poglądy
  • umieją stawiać pytania i formułować problemy
  • potrafią rozwiązywać te problemy
  • potrafią organizować swoją naukę i pracę
  • umieją się uczyć nowych pojęć
  • mają podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące warsztatu badawczego.

Absolwent Kolegium posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umieć prowadzić rozumowanie matematyczne, być przygotowanym do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania inicjatyw badawczych, posiada umiejętność pracy zespołowej i kierowania zespołem. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na poszczególnych kierunkach, na studiach międzykierunkowych lub w ramach makrokierunku. Absolwent studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Absolwenci Kolegium MISMaP po studiach podejmują pracę naukowo-badawczą w ośrodkach w Europie i na świecie lub pracę w różnego typu firmach, w których zdobyte w ramach MISMaP interdyscyplinarne wykształcenie, umiejętność aktywnego podejścia do życia i organizacji pracy ułatwiają im udaną karierę zawodową.