Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się co następuje:

§1

 1. Odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, w tym zajęcia Uniwersytetu Otwartego, występy artystyczne i inne spotkania tego typu organizowane przez Uniwersytet Warszawski, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych na Uniwersytet Warszawski.
 4. Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych. Nie dotyczy to obiektów świadczących usługi hotelowe w części hotelowej na zasadach komercyjnych.
 5. Zasady określone w § 1 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.

§2

 1. Odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.
 2. Do dnia 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek dydaktycznych ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone w wersji on-line.
 3. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie.
 4. Zasady określone w § 2 obowiązują do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie.

§3

 1. Studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną odpowiednio kierownika jednostki dydaktycznej lub kierownika szkoły doktorskiej. W przypadku słuchaczy studiów doktorskich prowadzonych przez wydziały oraz słuchaczy studiów podyplomowych, należy poinformować kierownika jednostki organizacyjnej.
 2. Kierownicy wymienieni w ust. 1 zobowiązani są przekazać powyższe informacje bez zbędnej zwłoki na adres InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.

§4

 1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną.
 2. Kierownik jednostki zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez zbędnej zwłoki na adres InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.
 3. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 kierownik jednostki może samoistnie lub na wniosek pracownika polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę zdalnie, w szczególności gdy:

1) istnieje podejrzenie zarażenia pracownika koronawirusem w wyniku kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie koronawirusem;

2) pracownik przebywał w ostatnim czasie w rejonach rozprzestrzeniania się koronawirusa;

3) pogorszył się stan zdrowia pracownika i wystąpiły objawy charakterystyczne dla zarażenia koronawirusem;

4) w innych przypadkach określonych w zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 1. Kierownik jednostki uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej. Okres ten nie może jednorazowo przekroczyć 14 dni.

§5

 1. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-19 https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/.
 2. W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do:

1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Uniwersytet Warszawski;

2) utrzymywania kontaktu z pracownikiem i nadzorowania efektów jego pracy zdalnej;

3) raportowania na bieżąco o sytuacji w podległej jednostce na adres InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.

 1. Zasady określone w § 5 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.

§6

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

Rektor UW: M. Pałys