Informacje ogólne

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych

Priorytet IV  Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Tytuł projektu: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Nauk Matematyczno-Przyrodniczych w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego

Otrzymane dofinansowanie: 8 158 210 zł

Postęp finansowy realizacji projektu (stan na 31.12.2012): [pdf]

Projekt realizowany w ramach porozumienia między siedmioma Wydziałami UW:  Biologii , Chemii, Fizyki , Geografii, Geologii i Studiów Regionalnych , Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Psychologii.

Nr umowy UDA – POKL.04.01.01-00-072/09-00

Okres wdrażania projektu: 01.09.2009-31.12.2015


Ramowy harmonogram działań

Kategoriakwartały
II IIIIV
Specjalne stypendia naukowe (SSN)    
— ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu   X
— wypłaty stypendiówXX  
Wspieranie badań doktorantówXX  
— przygotowanie list zakupów   X
— dokonanie zakupówXX  
Kursy i konferencje (łącznie trzy rocznie)XX X
Staże I wyjazdy naukowe doktorantówXXXX