Przebieg  studiów w MISMaP

Studia w Kolegium MISMaP odbywają się w systemie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich oraz studiów I i II stopnia, w zależności od kierunku, na którym student Kolegium MISMaP planuje uzyskać dyplom. Kandydaci zakwalifikowani na kierunek psychologia są przyjmowani na I rok jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Kandydaci zakwalifikowani na pozostałe kierunki są przyjmowani na I rok studiów I stopnia lub  II stopnia.

W ramach Kolegium można studiować na kierunkach studiów różnych wydziałów:

  • biologia, biotechnologia, ochrona środowiska – prowadzone przez Wydział Biologii,
  • chemia, chemia medyczna, chemia stosowana – prowadzone przez Wydział Chemii,
  • bioetyka, filozofia, Studies in Philosophy, kognitywistyka, socjologia – prowadzone przez Wydział Filozofii i Socjologii,
  • fizyka w tym fizyka w trybie indywidualnym, astronomia, Physics (Studies in English) – prowadzone przez Wydział Fizyki,
  • geografia, gospodarka przestrzenna – prowadzone przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
  • geologia poszukiwawcza, geologia stosowana – prowadzone przez Wydział Geologii,
  • matematyka, informatyka – prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
  • psychologia, kognitywistyka – prowadzone przez Wydział Psychologii.

Studia realizowane są według indywidualnego programu studiów (IPS) studenta układanego przy wsparciu tutora, a zatwierdzanego semestralnie przez dyrektora MISMaP. Indywidualny program studiów studenta Kolegium MISMaP zawiera przedmioty prowadzone przynajmniej na dwóch kierunkach studiów dostępnych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP. Nie ma obowiązku wybierania przedmiotów ze wszystkich wydziałów wchodzących w skład MISMaP.

W Kolegium MISMaP obowiązuje system punktowy  ECTS (European Credit Transfer System). Każdemu przedmiotowi jest przypisana określona liczba punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów konieczne jest uzyskanie 60 punktów. Student w okresie studiów I stopnia musi uzyskać przynajmniej 180 punktów, a podczas studiów drugiego stopnia przynajmniej 120 punktów. Do uzyskania absolutorium konieczne jest ponadto spełnienie wymagań programowych dla studentów Kolegium MISMaP, wystarczających do uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra w zakresie kierunku wybranego przez studenta.

Studenci MISMaP biorą udział w programie Unii Europejskiej ERASMUS, który umożliwia im odbycie części zajęć w uczelniach zagranicznych, a także w programie MOST, w ramach którego mogą zaliczyć semestr realizując zajęcia w innej polskiej uczelni.

Studenci Kolegium MISMaP po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego na właściwym wydziale otrzymują dyplom, licencjata lub magistra danego kierunku studiów z zaznaczeniem, że studia były realizowane w Kolegium MISMaP. Absolwenci mogą uzyskać tytuły licencjata lub magistra w zakresie jednego lub kilku kierunków studiów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP. Dalsze kształcenie umożliwiają Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych (MISDoMP).