Zapisy na zajęcia na Wydziale Fizyki dla studentów MISMaP

Zapisy na zajęcia dla kierunku podstawowego i pozapodstawowego odbywają się we wrześniu, bezpośrednio przez system USOS, na takich samych zasadach jak dla studentów Wydziału Fizyki. Wyjątkiem są zajęcia dla studentów ścieżki indywidualnej na kierunku fizyka. Dla studentów MISMaP przewidziane jest 6 miejsc, a wnioski o rejestrację należy składać bezpośrednio po prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizyki. Rejestracja na te zajęcia będzie się odbywała na podstawie liczby punktów, jakie student MISMaP zdobyłby w rekrutacji na kierunek fizyka; warunkiem koniecznym lecz nie dostatecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania jest uzyskanie 90 punktów.