List Dyrektora K MISMaP

Funkcjonowanie sekretariatu: do odwołania obowiązuje Zarządzenie nr. 2/2021 (http://mismap.uw.edu.pl/ogloszenie-dla-stud/zasady-funkcjonowania-sekretariatu-od-16-lipca-2021/):

______________________________________________________________________

Zarządzenie nr 2/2021 dyrektora K MISMaP z dn. 08.07.2021 w sprawie organizacji pracy sekretariatu K MISMaP po 15 lipca 2021:

 

 1. Sekretariat pracuje w trybie stacjonarnym.
 2. Przyjęcia studentów od wtorku do czwartku, w godzinach 10-15, wyłącznie PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM
 3. Wszystkie dokumenty składane są mailem (w tym IPSy i podania)
 4. Zarządzenie w sprawie procedury składania IPSów obowiązuje bez zmian
 5. W trakcie wizyt w sekretariacie obowiązuje przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

______________________________________________________________________

 

 

Składanie IPS: Zmianie ulega Zarządzenie nr. 1/2021 w związku z tym, że od 1.10.2021 pozycja „Uwagi i wyjaśnienia studenta” w IPS może być wypełniana bezpośrednio w systemie USOS. Wszystkie uwagi i wyjaśnienia powinny być tam zawarte – nie ma potrzeby powtarzania ich w mailu przesłanym do sekretariatu.

 

Od 4.10.2021 obowiązuje Zarządzenie nr. 4/2021:

 

______________________________________________________________________

Zarządzenie nr. 4/2021 dyrektora K MISMaP z dn. 04.10.2021 w sprawie IPS

 1. IPS składa każdy student K MISMaP (w tym także osoby będące na wyjeździe, urlopie, wykonujące drugi dyplom ).
 2. IPS na semestr zimowy składany jest do 15 października, zaś do 15 marca w przypadku semestru letniego, w formie elektronicznej.
 3. Formularz oraz zawartość IPS generowane są w systemie USOS i nie podlegają dalszej edycji.
 4. Wygenerowany plik IPSu student przesyła do swojego tutora w celu uzyskania akceptacji.

Potwierdzenie akceptacji może być w jednej z następujących form:

a). maila od tutora, w którym tutor potwierdza swoją akceptację IPS,

b). podpisu elektronicznego tutora na przesłanym mu pliku IPS; plik z podpisem tutor odsyła do studenta

c). podpisu oryginalnego na wydrukowanym IPS; podpisany IPS tutor zwraca studentowi

 1. Zaakceptowany IPS student przesyła elektronicznie do sekretariatu K MISMaP na dedykowany adres ips.mismap@fuw.edu.pl.

W przypadku 4a). student wysyła do sekretariatu mail, do którego załącznikami są plik IPS oraz mail z akceptacją tutora.

W przypadku 4b). student wysyła do sekretariatu mail do którego załącznikiem jest plik IPS podpisany elektronicznie przez tutora.

W przypadku 4c). student wysyła do sekretariatu mail, do którego załącznikiem jest skan podpisanego IPSu.

 1. W każdym przypadku skan IPS powinien być czytelny.
 2. IPS należy złożyć w terminie, nawet gdy nie jest on kompletny (w szczególności przy braku potwierdzenia zapisu na zajęcia, braku akceptacji tutora). Wszelkie uwagi wyjaśniające dotyczące IPSu należy opisać w pozycji „Uwagi i wyjaśnienia studenta” w formularzu IPS generowanym w systemie USOS.

______________________________________________________________________

 

IPS oraz akceptacja tutora (jeśli jej nie było na IPSie) muszą być przesłane w JEDNYM mailu.

 

Proszę pamiętać, że IPSy niekompletne (w tym bez towarzyszącej akceptacji tutora) NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Procedura dla osób planujących uzyskanie dyplomu po 30.09.2021 – Zarządzenie nr. 3/2021 (http://mismap.uw.edu.pl/ogloszenie-dla-stud/zarzadzenie-3-2021-dyrektora-kolegium-mismap-z-dn-09-09-2021-w-sprawie-procedury-dyplomowania/):

______________________________________________________________________

Zarządzenie nr. 3/2021 dyrektora Kolegium MISMaP z dn. 09.09.2021

w sprawie procedury dyplomowania

 

W oparciu o paragraf 6, pkt. 2 regulaminu studiów Kolegium MISMaP zarządza się następującą procedurę dyplomowania w K MISMaP:

Student składa  w sekretariacie K MISMaP wypełnioną kartę dyplomu (załącznik nr.1), podpisaną przez niego i tutora, razem z IPS na semestr zimowy roku akademickiego, w którym planuje uzyskanie dyplomu (tj. do 15 października III roku studiów licencjackich, do 15 października II roku studiów magisterskich, do 15 października V roku studiów jednolitych). Oba dokumenty, tj. karta dyplomu i IPS składane są razem, na ten sam adres mailowy: ips.mismap@fuw.edu.pl.

 

*Przypomina się, że kierującym pracą dyplomową powinien być tutor studenta. W przypadku zmiany zainteresowań naukowych studenta, skutkujących innym kierującym pracą dyplomową niż dotychczasowy tutor, konieczna jest zmiana tutora. Wniosek w tej sprawie składa się do dyrektora K MISMaP.

 

Po sprawdzeniu karty dyplomu (zgodności danych z zasadami MISMaPu)   dyrektor K MISMaP ją zatwierdza, a student zgłasza tytuł pracy i kierującego pracą na Wydziale, na którym przewidywane jest uzyskanie dyplomu, w trybie i w terminie obowiązującym na Wydziale.

 

Przed planowaną obroną student składa w sekretariacie K MISMaP wniosek o skierowanie na obronę drogą e-mailową, co najmniej na 14 dni przed planowaną obroną.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021.

______________________________________________________________________

 

Uwaga: data egzaminu może być ustalona nie wcześniej niż po 14 dniach od złożenia w sekretariacie K MISMaP wniosku o skierowanie na egzamin.

 

Paragraf 11.2 Zasad organizacji studiów („Student ostatniego roku studiów, składając IPS na semestr zimowy, zobowiązany jest złożyć także oświadczenie o przedmiotach brakujących do spełnienia minimum programowego koniecznych do uzyskania odpowiedniego tytułu w zakresie kierunku podstawowego.”) może być zrealizowany w formie oświadczenia, że przedmioty zrealizowane dotychczas, łącznie z przedmiotami planowanymi w semestrze zimowym oraz letnim spełniają minimum programowe konieczne do uzyskania odpowiedniego tytułu w zakresie kierunku podstawowego.

Zastosowanie się Państwa do powyższych zasad usprawni niezbędne procedury administracyjne.

 

Andrzej Twardowski

dyrektor K MISMaP