Wykaz oferty interdyscyplinarnej tematyki badawczej

UWAGA: OD 11.12.2013 R. KANDYDACI MUSZĄ UZYSKAĆ PISEMNĄ ZGODĘ POTENCJALNYCH OPIEKUNÓW NAUKOWYCH NA REALIZACJĘ KAŻDEGO Z DOSTĘPNYCH TEMATÓW.

Tematy do podjęcia w rekrutacji na rok akad. 2018/19

 1. Analiza sygnałów niestacjonarnych w spektroskopii NMR. dr hab. Krzysztof Kazimierczuk, dr hab. Paweł Kasprzak
 2. Rola pobudzenia i subiektywnej wagi regulacyjnej związanej ze znaczeniem słów w modulacji procesów kontroli poznawczej – korelaty behawioralne i EEG. dr hab. Kamil Imbir, dr hab. Jarosław Żygierewicz
 3. Zawęźlenie DNA i jego zastosowanie. dr hab. Maciej Borodzik, dr hab. Dariusz Plewczyński
 4. Badania struktury i funkcji ludzkich białek mitochondrialnych z rodziny FASTK. prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
 5. Attoseconds in physics, chemistry and biology: new quantum chemical tools for the interpretation of time-resolved experiments. prof. dr hab. Robert Moszyński, prof. Francesca Calegari
 6. Pary LINE-LINE jako substraty nie-allelicznej homologicznej rekombinacji. prof. dr hab. Anna Gambin, prof. dr hab. Paweł Stankiewicz.
 7. Aktywacja cząsteczki CO₂ w procesach elektro-fotochemicznych w kierunku fotoindukowanej konwersji do węglowodorów oraz lekkich alkoholi. prof. dr hab. Jan Augustyński, dr hab. Rafał Jurczakowski
 8. Trójwymiarowa organizacja a stabilność genomu ludzkiego. prof. dr hab. Anna Gambin, dr hab. Dariusz Plewczyński
 9. Badanie procesów aktywacji receptora SMO oraz przewidywanie funkcji jego ligandów za pomocą metody sieci oddziaływań. prof dr hab. Sławomir Filipek, dr hab. Joanna Sułkowska
 10. Zastosowanie metody metadynamiki i wyznaczania profili PMF do przewidywania funkcji ligandów receptorów GPCR. prof dr hab. Sławomir Filipek, dr hab. Joanna Sułkowska
 11. Rozwój metod opartych na parametrach miejsca wiążącego do przewidywania funkcji ligandów agonista/nie-agonista receptorów GPCR. prof dr hab. Sławomir Filipek, dr hab. Joanna Trylska
 12. Rozwój metod typu „molecular fingerprints” do przewidywania funkcji ligandów agonista/nie-agonista receptorów GPCR. prof dr hab. Sławomir Filipek, dr hab. Joanna Trylska
 13. Charakterystyka i rola nietrywialnej topologii w białkach i RNA. dr hab. Joanna Sułkowska, dr hab. Piotr Sułkowski
 14. Identyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za zwiększenie udziału gatunków o małych rozmiarach ciała w zespołach zooplanktonu przy wzroście temperatury wody w jeziorach. prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, prof. dr hab. Dariusz Wrzosek
 15. Znaczenie metylacji 2’-O rybozy pierwszego transkrybowanego nukleotydu końca 5’ mRNA dla utrzymania wysokiego poziomu translacji kodowanego przez te mRNA białka. Charakterystyka oddziaływań białko-ligand metodami biofizyki i biologii molekularnej. prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, dr hab. Joanna Trylska prof. UW
 16. Modelowanie dynamiki populacji strzygoni choinówki i poprocha cetyniaka – głównych foliofagów sosny w Polsce. dr hab. Urszula Foryś, dr hab. Lidia Soukovata
 17. Metagenomowa analiza różnorodności toksycznych i nietoksycznych szczepów cyjanobakterii w matach cyjanobakteryjnych i skorupach glebowych w ekstremalnych środowiskach. dr hab. Iwona Jasser, dr hab.Paweł Górecki
 18. Rola węzła w termodynamice oddziaływania białko-ligand na podstawie par białek analogicznych. dr hab. Joanna Sułkowska, dr hab. Dominik Gront
 19. Inteligentne nanoemulsje wielokrotne jako nośniki leków do terapii celowanych. prof. dr hab. Barbara Tudek, dr hab. inż. Ewa Dłuska
 20. Modele kodowania informacji w układzie nerwowym przy ograniczeniach energetycznych. prof. dr hab.Jan Szczepański, dr hab. Jan Karbowski
 21. Matematyczne modelowanie przejścia epitelialno-mezenchymalnego i strukturalnych zmian w otrzewnej u pacjentów na dializie otrzewnowej. prof. dr hab. Jacek Waniewski, dr hab. Urszula Foryś
 22. Fizykochemiczne parametry oceny autentyczności dzieł sztuki na przykładzie badań historycznego malarstwa na płótnie. dr hab. Barbara Wagner, dr hab. Maciej Mazur
 23. Synteza i ocena aktywności biologicznej nowych pochodnych melatoniny i wybranych fragmentów farmakoforowych niektórych leków na chorobę Alzheimera. prof dr hab. Ewa Sikora, prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
 24. Molekularne mechanizmy detoksykacji metali ciężkich, przez glony żyjące w skrajnych warunkach środowiskowych, związanych z aktywnością wulkaniczną. prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, dr hab. Joanna Kargul
 25. Enzymy drogi zapasowej (ratunkowej) komórki jako cel terapii przeciw Helicobacter pylori. prof. dr hab. Maria Bzowska, prof. dr hab. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 26. Wieloskalowe dokowanie peptydów do białek z zastosowaniem do wspomagania projektowania leków. dr hab. Sebastian Kmiecik, dr hab. Piotr Pokarowski
 27. Rola struktury chromatyny w regulacji ekspresji genów Arabidopsis thaliana. dr hab. Marta Koblowska, prof UW, prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
 28. Wieloskalowe modelowanie pełnokomórkowe mechanizmów rozwoju oporności na trastuzumab w HER2 pozytywnym nowotworze piersi. prof. dr hab. Anna Gambin, dr hab. Dariusz Plewczyński
 29. Krajobraz energetyczny białek o nietrywialnej topologii – opracowanie modelu do rekonstrukcji białek o nietrywialnej topologii na podstawie mapy gęstości elektronowej X-Ray. prof. dr hab. Władysław Minor, prof. dr hab. Anna Gambin
 30. Synteza metabolitów pochodnych flawan-3-olu oraz ich wpływ na prozapalne funkcje ludzkich neutrofili. dr hab. Anna Kiss, Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
 31. Modelowanie zagadnień ekonomicznych związanych z akumulacją zanieczyszczeń za pomocą gier dynamicznych. prof. dr hab. Tomasz Żylicz, dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
 32. Modelowanie zagadnień ekonomicznych związanych z rybołówstwem za pomocą gier dynamicznych. prof. dr hab. Tomasz Żylicz, dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
 33. Analiza naturalnych barwników w próbkach archeologicznych za pomocą metod chromatograficznych połączonych ze spektrometrią mas. prof. dr hab. Helena Hryszko, dr hab. Tomasz Gierczak
 34. Moving boundary problems on Earth’s surface. prof. dr hab. Piotr Rybka, prof. dr hab. Vaughan Voller Konieczny kontakt przed rozmową kwalifikacyjną.
 35. Wpływ zmian strukturalnych perowskitu glinowo-prazeodymowego na jego właściwości laserowe. prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. ITME
 36. Modelowanie procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących.dr hab. Krzysztof Markowicz, dr hab. inż. Jacek W. Kamiński
 37. Peptide-induced pore formation in lipid bilayers studied by fluorescence microscopy and computer simulations prof. dr hab. Marek Cieplak, dr hab. Piotr Szymczak
 38. Opóźnienia czasowe w modelach ekspresji i regulacji genów.dr hab. T. Lipniacki, dr hab. J. Miękisz. Wskazane konsultacje przed rozmową kwalifikacyjną.
 39. Optymalizacja i zastosowanie metod woltamperometrycznych w badaniach układów fotosyntetycznych i fotochemicznych. prof. dr hab. M. Maj-Żurawska, dr hab. M. Garstka.
 40. Biscutella laevigata (pleszczotka górska) – roślina hiperakumulujaca metale ciężkie. prof. dr hab. E. Bulska, prof. dr hab. M. Wierzbicka. Prośba o kontakt przed rozmową kwalifikacyjną.
 41. Biokoniugaty nanocząsteczek złota z kwasem foliowym i herceptyną dla celowanej terapii przeciwnowotworowej. prof. dr hab. R. Bilewicz, prof. dr hab. M. Kruszewski.
 42. symulacja procesów biomineralizacyjnych zachodzących w organizmach koralowców, dr hab. Maciej Mazur, UW, mmazur@chem.uw.edu.pl , dr hab. Jarosław Stolarski, PAN
 43. Mikroskopowy opis denaturacji DNA, dr hab. Jacek Z. Kubiak, Uni Rennes, jacek.kubiak@univ-rennes1.fr , prof. Mirosław Lachowicz, UW, lachowic@mimuw.edu.pl
 44. Mikrofizyka chmur – pomiary i modelowanie, prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, UW, tadstac@fuw.edu.pl , prof. dr hab. Szymon Malinowski, UW, malina@fuw.edu.pl
 45. Spektrofluorymetryczne oraz krystalograficzne badania wpływu fosforylacji na cząsteczkę syntazy tymidylanowej. dr hab. A.Bzowska, UW, abzowska@biogeo.uw.edu.pl , prof. dr hab. W.Rode, PAN, w.rode@nencki.gov.pl ,
 46. Symulacja mechanicznego rozwijania białek prof. M. Cieplak(PAN) mc@ifpan.edu.pl , dr hab. S. Filipek(UW) sfilipek@chem.uw.edu.pl
 47. Biogeniczny „odcisk palca” w przemianach fazowych biominerałów węglanowych. prof. P. Krysiński(UW) pakrys@chem.uw.edu.pl doc. dr hab. J. Stolarski(PAN)
 48. Synteza, badania biofizyczne i biologiczne nukleozydów i nukleotydów purynowych – potencjalnych leków immunosupresyjnych i przeciwnowotworowych. dr hab. Agnieszka Bzowska abzowska@biogeo.uw.edu.pl dr Biserka Zinić bzinic@irb.hr
 49. Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych. prof. dr hab. Renata Bilewicz, dr hab. Joanna Kargul, prof. UW.