Szczegółowe zasady rekrutacji na MISDoMP UW

Wybrane punkty z zasad rekrutacji

Procedura rekrutacji słuchaczy studiów doktoranckich jest dwustopniowa. Postępowanie przeprowadza Rada Programowa MISDoMP.

I etap

 • Kierownik MISDoMP ogłasza wewnątrz wydziałów uczestniczących w MISDoMP nabór opiekunów, którzy chcą zgłosić projekt tematyki badan interdyscyplinarnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Termin zgłoszenia upływa 28. lutego 2018 r.
 • Dokumenty należy składać w sekretariacie Kolegium MISMaP, ul. Banacha 2 C, pok. 2002 oraz dodatkowo opis problemu badawczegooraz streszczenie projektu (pkt. 2.4. f) i g) Szczegółowych Zasad Rekrutacji) należy przesyłać w wersji elektronicznej na fmurlak@mimuw.edu.pl

II Etap

 • Kierownik MISDoMP ogłasza rekrutacje na studia doktoranckie w ramach MISDoMP UW
 • Dokumenty wymagane do złożenia przez kandydata na MISDoMP to:
   1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
   2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta,
   3. życiorys,
   4. 4 zdjęcia,
   5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie,
   6. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów,
   7. informację o znajomości języków obcych,
   8. opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępną propozycję projektu badawczego,
   9. informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych,
   10. opinia pracownika naukowego, która ma być dostarczona bezpośrednio kierownikowi studiów doktoranckich,
   11. preferencje tematów badawczych zakwalifikowanych do realizacji w ramach MISDoMP oraz zgodę dwóch potencjalnych opiekunów na realizację tych tematów badawczych.
 • Zasady rekrutacji:
  1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w dniach od 18 do 20 czerwca 2018 r.
  2. W czasie posiedzenia komisji odbywają się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Każda rozmowa trwa 30 minut, rozpoczyna się od 15 minutowej prezentacji kandydata dotyczącej szeroko pojętej tematyki doktoratu: może to być przedstawienie problemu naukowego, modelu, zjawiska, konkretnego artykułu naukowego, własnych osiągnięć lub jednego z tematów badawczych zakwalifikowanych do realizacji w ramach MISDoMP. Do dyspozycji będzie rzutnik komputerowy i tablica.
  3. Po prezentacji następują pytania członków komisji: mogą one dotyczyć zarówno samej prezentacji, jak i szeroko pojętej tematyki doktoratu.
  4. Po rozmowie kwalifikacyjnej odbywa się dyskusja Komisji Rekrutacyjnej, w czasie której ustalane są oceny uzyskane przez kandydata.
  5. Na koniec sporządzana jest lista rankingowa kandydatów według malejących ocen.
 • Kryteria i sposób oceny:Ocena kandydata jest sumą punktów uzyskanych w poniższych kategoriach:
  • ocena przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, w tym:
   – ocena prezentacji (0-5 punktów)
   – ocena biegłości w języku angielskim (0-5 punktów)
   – ocena odpowiedzi na pytania komisji (0-5 punktów)
  • ocena dotychczasowej aktywności naukowej kandydata, która jest sumą punktów uzyskanych za poszczególne osiągnięcia, według poniższych reguł, obciętą do przedziału 0-15 punktów:
  Osiągnięcie Sposób punktowania
  Redakcja, współautorstwo całej książki (peer-reviewed) 15 punktów
  Redakcja, współautorstwo całej książki (nierecenzowanej, popularnonaukowej) 10 punktów
  Rozdział w monografii (peer-reviewed) 5 punktów
  Artykuł w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym (peer-reviewed) 10 punktów
  Artykuł w czasopiśmie o zasięgu krajowym (peer-reviewed) 6 punktów
  Praca na konferencji recenzowanej (peer-reviewed) 10 punktów
  Referat (współautorstwo) na konferencji krajowej Brak dodatkowych punktów za extended abstract w książce abstraktów publikowanej po konferencji z/bez ISBN 4 punkty
  Referat (współautorstwo) na konferencji międzynarodowej

  Za konferencję międzynarodową uznaje się taką, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek naukowych, z których co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe; brak dodatkowych punktów za extended abstract w książce abstraktów publikowanej po konferencji z/bez ISBN

  5 punktów
  Wygłoszenie referatu na konferencji Dodatkowy 1 punkt do oceny w punkcie 7 i 8
  Plakat na konferencji 3 punkty
  Nagroda za pracę, referat, plakat Podwojenie oceny w punktach 6, 7,8,9 i 10
  Staż zagraniczny 2 punkty
  Staż krajowy 1 punkt
  Zgłoszenie patentowe 5 punktów
  Uzyskanie patentu 5 punktów
  Uzyskanie grantu

  Tylko jako kierownik, tylko bezpośrednio od grantodawców zewnętrznych do UW, np. FNP, NCN, NCBiR, MNiSW

  6 punktów
  Wykonawstwo w grancie Tylko w cudzym grancie; bez względu na grantodawcę 1 punkt

  średnia ocen ze studiów, przeskalowywana do przedziału 0-15 punktów, proporcjonalnie od średniej 3 do średniej 5

W roku akademickim 2018/19 będą przyznane dwa stypendia doktoranckie na I rok w wys. 1740 zł/m-c.