MISDoMP

MISDoMP to czteroletnie interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzone w ramach porozumienia między siedmioma wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Psychologii. Kształcenie doktorantów nauk matematyczno-przyrodniczych odbywa pod kierunkiem dwóch opiekunów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Doktoranci przygotowują pracę doktorską o charakterze interdyscyplinarnym. Studia dają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk w dyscyplinach określonych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, zgodnie z uprawnieniami poszczególnych wydziałów.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Kandydat powinien posiadać poziom wiedzy, który pozwala zakładać, że będzie w stanie przygotować i obronić w ciągu 4 lat interdyscyplinarną rozprawę doktorską.