Zaproszenie do publikowania w Wiadomościach Statystycznych

Czasopismo „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” („WS”)  wydawane przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym, znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 20 punktów. Jest udostępniane w następujących bazach: POL-index, CEJSH, BazEkon i AGRO; figuruje także na tzw. liście nordyckiej (The Nordic List).

W „WS” ukazują się prace w języku polskim i angielskim z zakresu teorii i praktyki statystycznej, prezentujące wyniki oryginalnych badań teoretycznych lub analitycznych, w których wykorzystano metody statystyki matematycznej, opisowej bądź ekonometrii. Zamieszczane są również artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, a także opracowania poświęcone historii statystyki i edukacji statystycznej.

Dyscypliny naukowe przypisane do „WS” to: ekonomia i finanse oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Łamy „WS” są otwarte na wszelkie ujęcia z wykorzystaniem danych statystyki publicznej i metod statystycznych. Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW do ewaluacji działalności naukowej można zgłaszać artykuły publikowane w czasopiśmie niemającym przypisanej dyscypliny, którą reprezentuje autor. W takim wypadku Komisja Ewaluacji Nauki weryfikuje jedynie zgodność treści zgłoszonej pracy z dyscypliną reprezentowaną przez autora.

Zespół redakcyjny czasopisma dba o jak najstaranniejsze opracowanie merytoryczne i językowe tekstów, jak również służy pomocą w dostosowaniu pracy do wymogów artykułu naukowego jeszcze przed skierowaniem go do oceny recenzentów. Szczegółowe informacje o czasopiśmie i wytyczne dotyczące zgłaszania artykułów znajdują się na stronie internetowej ws.stat.gov.pl.