Stypendia ministra na rok 2019/2020

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać
się o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze
studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie
stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i
wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).

W związku z nowymi zasadami ubiegania się o stypendium ministra
procedura ubiegania się o w/w stypendium przez studentów jest następująca:

1.    student nie składa wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej,

2.    od roku akademickiego 2019/2020 student powinien przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września br.

na adres mailowy: misdomp@fuw.edu.pl :

osobno wniosek (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia_nazwisko imię.PDF”),

osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia
nazwisko imię – oswiadczenie.PDF”,

osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (opisany jako „wniosek
stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – zalaczniki.PDF”.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad przyznawania stypendiów ministra za
znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, wzór wniosku, wzór oświadczenia, zamieszczone zostały na stronie Biura Spraw Studenckich UW w zakładce Sekcja Socjalna – Stypendium Ministra.

Link do strony ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Link do strony uniwersyteckiej:

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020